Gebruiksvoorwaarden

Laatste update: 11 januari 2010

Gebruiksvoorwaarden.

LEES DEZE GEBRUIKSVOORWAARDEN GOED DOOR VOORDAT U DEZE WEBSITE GEBRUIKT.

Lees deze gebruiksvoorwaarden goed door voordat u deze website bezoekt of gebruikt. Door deze website te bezoeken of gebruiken verklaart u dat u de gebruiksvoorwaarden hebt gelezen, begrepen en geaccepteerd. Als u niet instemt met deze gebruiksvoorwaarden, mag u de website niet bezoeken of gebruiken. We kunnen deze gebruiksvoorwaarden regelmatig bijwerken en wijzigen. Als u http://www.pokemon.com blijft gebruiken nadat wijzigingen in deze voorwaarden zijn gepubliceerd, betekent dit dat u deze wijzigingen hebt geaccepteerd. De term 'Pokémon' verwijst naar The Pokémon Company International, Inc., het moederbedrijf (The Pokémon Company) en hun respectieve dochterondernemingen.

DIT IS EEN OVEREENKOMST
Hieronder volgen de voorwaarden van een juridische overeenkomst tussen u en The Pokémon Company International, Inc. Door de website http://www.pokemon.com, inclusief enige subsite die toegankelijk is via de hoofdpagina (de "Website"), te bezoeken en/of gebruiken verklaart u dat u deze overeenkomst hebt gelezen en stemt u ermee in hieraan gebonden te zijn. Wanneer u toestemming geeft om een account te maken voor een minderjarige, stemt u ook ermee in dat deze minderjarige is gebonden aan deze overeenkomst. Als u niet instemt met deze gebruiksvoorwaarden, mag u de Website niet gebruiken of geen toestemming geven dat anderen de Website gebruiken.

INHOUD

BEPERKINGEN VOOR GEBRUIK VAN MATERIAAL
Al het materiaal op deze Website is de auteursrechtelijk beschermde eigendom van Pokémon of diens gelieerde ondernemingen en licentiegevers, tenzij anderszins is vermeld. Alle handelsmerken, servicemerken en handelsnamen zijn eigendom van Pokémon of diens gelieerde ondernemingen en licentiegevers, tenzij anderszins is vermeld. Niets van de Website of een andere internetsite die eigendom is van, wordt beheerd door, in licentie is verstrekt door of onder toezicht staat van Pokémon, mag op enigerlei wijze worden gekopieerd, gereproduceerd, geüpload, gepubliceerd, verzonden of gedistribueerd zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming. U mag echter wel één kopie van het materiaal naar één computer downloaden voor enkel persoonlijk, niet-commercieel thuisgebruik, op voorwaarde dat u alle auteursrechtelijke en andere bedrijfseigen informatie intact laat; dat u geen wijzigingen aanbrengt in het materiaal; dat u het materiaal niet gebruikt op een wijze waarmee een verband met een van onze producten, services of merken wordt gesuggereerd; en dat u om generlei reden hoeveelheden van het materiaal downloadt naar een database.

INTELLECTUELE EIGENDOM
Alle inhoud op de Website, inclusief artikelen, illustraties, screenshots, afbeeldingen, logo's, digitale downloads en andere bestanden, is eigendom van Pokémon of diens gelieerde ondernemingen of licentiegevers, tenzij anderszins is vermeld, en wordt beschermd door auteursrecht-, handelsmerk- en andere intellectuele-eigendomswetten van de Verenigde Staten en/of andere landen. Handelsmerken en auteursrechten voor games en personages van derden zijn eigendom van de bedrijven die deze producten op de markt brengen of in licentie verstrekken. Alle inhoud op deze Website, inclusief artikelen, illustraties, screenshots, afbeeldingen, logo's, digitale downloads en andere bestanden, mag niet worden gebruikt op een andere website, in publicaties, tijdens openbare presentaties, in verband met een product of service die niet van Pokémon is, op een wijze die waarschijnlijk verwarring veroorzaakt onder klanten, op een wijze waarmee Pokémon verdacht wordt gemaakt of in diskrediet wordt gebracht, of op een wijze waarbij de intellectuele-eigendomsrechten van Pokémon anderszins worden uitgebuit voor een commercieel doel of waarbij anderszins inbreuk wordt gemaakt op deze rechten. Pokémon verleent personen geen toestemming om enige inhoud van deze Website te gebruiken. Omdat we duizenden van dergelijke verzoeken ontvangen, wordt het gebruik van onze handelsmerken en auteursrechten volgens ons beleid geweigerd. Klik hier voor informatie over claims wegens geschonden auteursrechten. U erkent en accepteert dat u niet over eigendomsrechten of andere rechten beschikt ten aanzien van enige inhoud op de Website, inclusief maar niet beperkt tot inhoud die u mogelijk hebt gemaakt of ontwikkeld, inclusief afbeeldingen van trainers, schermnamen en gamescores. Trainer Tokens hebben geen contante of andere waarde en u accepteert dat Pokémon te allen tijde en zonder voorafgaande kennisgeving kan wijzigen hoeveel Trainer Tokens nodig zijn om een item op de Website te wijzigen of voor u beschikbaar zijn.


Als u van mening bent dat een bepaald gedeelte van de Website inbreuk maakt op uw auteursrecht en u een claim wegens een geschonden auteursrecht bij ons wilt indienen, moet u ons in hoofdzaak schriftelijk de volgende informatie doen toekomen (raadpleeg een jurist of zie paragraaf 512(c)(3) van het Digital Millennium Copyright Act als u deze vereisten wilt):

i. Een fysieke of elektronische handtekening van een persoon die is gemachtigd om op te treden namens de houder van een exclusief recht waarop vermoedelijk inbreuk is gemaakt.
ii. Identificatie van het auteursrechtelijk beschermde werk waarop inbreuk zou zijn gemaakt of, indien een claim betrekking heeft op meerdere auteursrechtelijk beschermde werken op één website, een representatieve lijst met dergelijke werken op deze site.
iii. Identificatie van het materiaal dat inbreuk zou maken of dat het voorwerp van de inbreukmakende activiteit zou zijn en dat moet worden verwijderd of waartoe de toegang moet worden uitgeschakeld, alsmede redelijkerwijs voldoende informatie op basis waarvan de serviceprovider het materiaal kan opzoeken. U kunt ons het beste helpen inhoud snel te vinden door URL's in de hoofdtekst van een e-mail te verstrekken.
iv. Redelijkerwijs voldoende informatie op basis waarvan de serviceprovider contact kan opnemen met de klagende partij, zoals adres, telefoonnummer en, indien beschikbaar, een e-mailadres waarop contact kan worden opgenomen met de klagende partij.
v. Een verklaring dat de klagende partij in goed vertrouwen van mening is dat het betwiste gebruik van het materiaal niet is toegestaan door de auteursrechthebbende, door diens tussenpersoon of volgens de wetgeving.
vi. Een verklaring dat de informatie in de melding nauwkeurig is en, op straffe van meineed, dat de klagende partij is gemachtigd om op te treden namens de houder van een exclusief recht waarop inbreuk zou zijn gemaakt.

We accepteren meldingen per e-mail op legalnotices@pokemon.com of per post op het volgende adres:
Attn: General Counsel
The Pokémon Company International, Inc.
333 108th Ave. NE, 19th Floor
Bellevue, WA 98004 Verenigde Staten

KOPPELINGEN
Pokémon staat koppelingen naar zijn website, pagina's, materiaal of informatie niet toe en verschoont deze niet zonder voorafgaande inspectie door, beoordeling door en schriftelijke toestemming van Pokémon. Pokémon, de hieraan gelieerde ondernemingen en hun respectieve tussenpersonen, directieleden, medewerkers, informatieverstrekkers, licentiegevers, licentiehouders, managers en/of gelieerde ondernemingen zijn niet verantwoordelijk voor het bijhouden van enig materiaal waarnaar wordt verwezen vanaf een andere website en verlenen geen garanties voor deze website of deze Website in een dergelijke context. Pokémon is niet verantwoordelijk voor inhoud op een website die wordt beheerd door derden, inclusief inhoud op een website die wordt beheerd door een distributeur die een koppeling naar deze Website opneemt met toestemming van Pokémon.

VERPLICHTINGEN VAN GEBRUIKER
In verband met het gebruik van de Website dient u zich te houden aan alle toepasselijke wetten en juridische verplichtingen, inclusief de wetten en verplichtingen inzake bijvoorbeeld smaad, kwaadsprekerij, laster, commerciële laster, geringschattende uitlatingen over producten, intimidatie, inbreuk op privacy, onrecht, obsceniteit, onfatsoenlijkheid en inbreuk op auteurs- of handelsmerkrecht. Het materiaal en de informatie op de Website kunnen intellectuele eigendom bevatten die is beschermd volgens de auteursrecht-, handelsnaam- en intellectuele-eigendomswetten van de Verenigde Staten en/of andere landen. Volgens dergelijke intellectuele-eigendomsrechten is het in het algemeen verboden om alle tekst, fotografische en grafische (kunst en elektronisch) afbeeldingen, muziek, geluidssamples en ander beschermd materiaal zonder toestemming te verveelvoudigen, distribueren of tentoon te stellen. Als u toepasselijke intellectuele-eigendomswetten overtreedt, kunt u civiel- en/of strafrechtelijk worden vervolgd en beboet.

INGEZONDEN MATERIAAL
Als u per e-mail of anderszins berichten of materiaal naar de Website verzendt, zoals opmerkingen, gegevens, vragen of suggesties, behandelen we de berichten en zullen we deze behandelen alsof ze niet vertrouwelijk zijn en hierop geen eigendomsrechten rusten. Zodoende ziet u af van enige claim dat het gebruik van dit materiaal in strijd is met uw rechten, inclusief morele rechten, privacyrechten, eigendomsrechten, publiciteitsrechten, rechten op erkenning voor materiaal of ideeën, en enig ander recht, inclusief het recht op goedkeuring van de wijze waarop Pokémon dit materiaal gebruikt.
Door informatie te verzenden naar de Website wordt door u aan Pokémon en diens opvolgers een eeuwigdurende, wereldwijde licentie zonder royalty's toegekend en toegewezen voor het gebruiken, verzenden, kopiëren en weergeven van deze media via enige en alle media die nu bekend zijn of in de toekomst worden ontwikkeld, en verklaart u dat u over alle benodigde rechten voor een dergelijke publicatie beschikt. We hoeven geen vergoeding of compensatie te betalen voor enig materiaal of enige informatie (inclusief maar niet beperkt tot creatieve, financiële, zakelijke of commerciële informatie) welke op enigerlei wijze is toegestuurd.

Regels voor chatrooms, bulletinboards en ander door gebruikers toegestuurd materiaal

Deze Website bevat mogelijk een gedeelte waar u kunt chatten of materiaal kunt uploaden en downloaden. Wanneer u deze gedeelten gebruikt, stemt u ermee in via deze Website geen materiaal te posten, te verzenden, over te brengen, te uploaden of anderszins te publiceren dat (1) het gebruik van de Website door iemand anders belemmert; (2) op enigerlei wijze grof, onwettig, ongepast, obsceen, beledigend of bedreigend is; (3) iemand ertoe aanzet de wet te overtreden; (4) in strijd is met het auteursrecht of een ander eigendomsrecht van iemand; (5) inbreuk maakt op de privacy van een andere gebruiker; (6) een virus of een andere schadelijke component bevat; of (7) valse of misleidende feiten of beschrijvingen van de herkomst van het materiaal of het bericht bevat. U stemt ermee dat u zich zult houden aan alle aanvullende voorwaarden waarnaar wordt verwezen op deze Website.

Verantwoordelijkheid voor materiaal van gebruiker
U mag geen lasterlijk, smadelijk, obsceen, pornografisch, godslasterlijk, bedreigend of onwettig materiaal publiceren of verzenden. Hetzelfde geldt voor materiaal dat gedrag kan vormen of stimuleren dat als misdrijf wordt beschouwd, aanleiding geeft tot civielrechtelijke aansprakelijkheid of anderszins in strijd is met de wetgeving. Hoewel Pokémon regelmatig bulletinboards, chatrooms, discussies, publicaties, transmissies en dergelijke op de Website kan volgen of beoordelen, is Pokémon hiertoe niet verplicht. Bovendien aanvaardt Pokémon geen aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid voor de inhoud van dergelijke berichten of voor enige laster, fout, onnauwkeurigheid, smaad, obsceniteit of godslastering in dergelijke berichten. Pokémon kan elk gebruikersmateriaal of bericht wijzigen, bewerken of verwijderen dat illegaal, ongepast, obsceen of beledigend is of dat op enigerlei wijze in strijd is met het beleid van Pokémon. Pokémon werkt volledig samen met politie en justitie alsmede bij gerechtelijke uitspraken wanneer Pokémon wordt verzocht of geïnstrueerd om de identiteit bekend te maken van iemand die dergelijk materiaal publiceert.

Verzonden materiaal
Transmissies via internet zijn nooit volledig privé of veilig. U begrijpt dat alle berichten of gegevens die u verzendt naar deze Website, kunnen worden gelezen of onderschept, behalve bij een speciale kennisgeving dat een specifiek bericht (bijvoorbeeld creditcardgegevens) wordt versleuteld (verzonden in code). Als u een bericht verzendt naar Pokémon, betekent dit niet dat Pokémon, de hieraan gerelateerde ondernemingen en hun respectieve tussenpersonen, directieleden, medewerkers, informatieverstrekkers, licentiegevers, licentiehouders, managers en/of gerelateerde ondernemingen enige speciale verantwoordelijkheid jegens u hebben.

Wedstrijden; sweepstakes
Op deze Website kan worden verwezen naar wedstrijden, sweepstakes of soortgelijke evenementen (inclusief maar niet beperkt tot kampioenschappen van Pokémon Organized Play) waarbij prijzen worden aangeboden of waarvoor u materiaal of informatie over uzelf moet insturen. Elke wedstrijd, elke sweepstake of elk ander soortgelijk evenement heeft eigen regels die u moet lezen en accepteren voordat u mag deelnemen.

Privacybeleid
Conform het privacybeleid voor deze Website kunnen we aan derden bepaalde gegevens doorgeven die u hebt verstrekt toen u zich registreerde voor deze Website en uit andere gegevens. Ons privacybeleid is niet van toepassing op gegevens die geen persoonsgegevens zijn. U stemt in met en accepteert ons privacybeleid. Zie ons privacybeleid voor meer informatie.
Speciale opmerking over privacy en kinderen online Mogelijk willen ouders hun kinderen toegang tot deze Website bieden. Ze kunnen online een account maken via de gebruikelijke procedure, terwijl waar nodig hun toestemming wordt gevraagd. Pokémon is van mening dat ouders met even goed toezicht moeten houden op onlineactiviteiten van hun kinderen als op hun activiteiten in het 'echte leven'.

Registratie; opschorting van account
Als u ervoor kiest om u te registeren voor het gebruik van deze Website of voor de deelname aan een sweepstake of wedstrijd, stemt u ermee in om: (1) waarheidsgetrouwe, nauwkeurige, recente en volledige informatie over uzelf te verstrekken, zoals wordt gevraagd op het registratieformulier van deze Website (de zogenaamde "Registratiegegevens"), en (2) de Registratiegegevens te onderhouden en zo snel mogelijk bij te werken zodat deze nauwkeurig blijven. Pokémon heeft het recht om uw account op te schorten of te beëindigen alsmede uw huidige of toekomstige gebruik van de Website (of enig gedeelte hiervan) te weigeren als u informatie verstrekt die onwaar, onnauwkeurig of onvolledig is; als Pokémon naar eigen inzicht redenen heeft om aan te nemen dat dit het geval is; of als Pokémon naar eigen inzicht bepaalt dat een dergelijke opschorting of beëindiging in het beste belang is voor de ondersteuning van een eerlijke, gezonde en veilige omgeving voor Pokémon Organized Play en andere deelnemers van Pokémon Organized Play.

DISCLAIMER
DEZE WEBSITE EN ALLE INHOUD VAN DE WEBSITE WORDEN ALS ZODANIG GELEVERD ("AS IS"), ZONDER ENIGE EXPLICIETE OF IMPLICIETE GARANTIES, INCLUSIEF MAAR NIET BEPERKT TOT GARANTIES TEN AANZIEN VAN EIGENDOMSRECHT OF GEÏMPLICEERDE GARANTIES TEN AANZIEN VAN VERHANDELBAARHEID OF GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL. DOOR UW GEBRUIK VAN DE WEBSITE ERKENT U DAT U DE SITE GEHEEL OP EIGEN RISICO GEBRUIKT, DAT U DE VOLLEDIGE VERANTWOORDELIJKHEID AANVAARDT VOOR ALLE KOSTEN IN VERBAND MET ALLE BENODIGDE ONDERHOUDS- OF REPARATIEWERKZAAMHEDEN AAN ENIGE APPARATUUR DIE U NODIG HEBT VOOR UW GEBRUIK VAN ONZE WEBSITE EN DAT POKÉMON, DE HIERAAN GELIEERDE ONDERNEMINGEN EN HUN RESPECTIEVE TUSSENPERSONEN, DIRECTIELEDEN, MEDEWERKERS, INFORMATIEVERSTREKKERS, LICENTIEGEVERS, LICENTIEHOUDERS, MANAGERS EN/OF GELIEERDE ONDERNEMINGEN NIET AANSPRAKELIJK ZIJN VOOR ENIGERLEI SCHADE IN VERBAND MET UW GEBRUIK VAN DEZE WEBSITE.

IN GEEN GEVAL, INCLUSIEF MAAR NIET BEPERKT TOT NALATIGHEID VAN POKÉMON, ZIJN POKÉMON, DE HIERAAN GELIEERDE ONDERNEMINGEN EN HUN RESPECTIEVE TUSSENPERSONEN, DIRECTIELEDEN, MEDEWERKERS, INFORMATIEVERSTREKKERS, LICENTIEGEVERS, LICENTIEHOUDERS, MANAGERS EN/OF GELIEERDE ONDERNEMINGEN AANSPRAKELIJK VOOR ENIGE DIRECTE, INCIDENTELE, INDIRECTE OF SPECIALE SCHADE, GEVOLGSCHADE OF SCHADEVERGOEDING IN VERBAND MET (A) HET GEBRUIK VAN DE WEBSITE, (B) HET ONVERMOGEN TOT GEBRUIK VAN DE WEBSITE OF (C) FOUTEN OF WEGLATINGEN IN DE INHOUD EN FUNCTIES VAN DEZE WEBSITE, ZELFS NIET ALS POKÉMON OF EEN GEMACHTIGDE VERTEGENWOORDIGER VAN POKÉMON IS GEWEZEN OP DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE IN SOMMIGE LANDEN MAG GEVOLGSCHADE OF INCIDENTELE SCHADE NIET WORDEN UITGESLOTEN OF BEPERKT, WAARDOOR DE BOVENSTAANDE BEPERKING OF UITSLUITING MOGELIJK NIET OP U VAN TOEPASSING IS. IN GEEN GEVAL ZIJN POKÉMON, DE HIERAAN GELIEERDE ONDERNEMINGEN EN HUN RESPECTIEVE TUSSENPERSONEN, DIRECTIELEDEN, MEDEWERKERS, INFORMATIEVERSTREKKERS, LICENTIEGEVERS, LICENTIEHOUDERS, MANAGERS EN/OF GELIEERDE ONDERNEMINGEN JEGENS U AANSPRAKELIJK VOOR ALLE SCHADE, VERLIEZEN EN RECHTSGRONDEN (CONTRACTUEEL OF DOOR EEN ONRECHTMATIGE DAAD, INCLUSIEF MAAR NIET BEPERKT TOT NALATIGHEID OF ANDERSZINS) VOOR EEN TOTAALBEDRAG VAN MEER DAN $ 100,00.

Recht van Pokémon om deze gebruiksvoorwaarden of inhoud op de Website te wijzigen

Pokémon kan te allen tijde en zonder kennisgeving enig deel van deze gebruiksvoorwaarden toevoegen, wijzigen of verwijderen. Alle op deze Website gepubliceerde wijzigingen in deze gebruiksvoorwaarden of voorwaarden gaan in zodra ze zijn gepubliceerd. Als u deze Website blijft gebruiken nadat eventuele wijzigingen zijn gepubliceerd, geeft u aan dat u akkoord gaat met deze wijzigingen. Pokémon kan enige andere inhoud die op deze Website wordt gepubliceerd, inclusief functies en specificaties van producten die op de Website zijn beschreven of afgebeeld, op elk gewenst moment tijdelijk of permanent toevoegen, wijzigen, buiten gebruik stellen, verwijderen of opschorten, zonder kennisgeving en zonder aansprakelijkheid.

Schadeloosstelling
U stemt ermee in om Pokémon, de hieraan gerelateerde ondernemingen en hun respectieve tussenpersonen, directieleden, medewerkers, informatieleveranciers, licentiegevers, licentiehouders, managers en/of gelieerde ondernemingen (gezamenlijk "Schadeloosgestelde partijen") schadeloos te stellen voor, te beschermen tegen en te vrijwaren van enige en alle aansprakelijkheid en kosten (inclusief maar niet beperkt tot kosten voor juridische bijstand) van Schadeloosgestelde partijen in verband met enige claim ten gevolge van een schending door u van deze gebruiksvoorwaarden of de voorgaande verklaringen, garanties en convenanten. U werkt redelijkerwijs zo goed mogelijk samen als nodig is voor de verdediging tegen een claim. Pokémon behoudt zich het recht voor om op eigen kosten de exclusieve verdediging en controle over elke willekeurige zaak op zich onderhevig aan schadeloosstelling door u en u mag in geen enkele zaak tot schikking overgaan zonder schriftelijke toestemming van Pokémon.

Algemene bepalingen
Deze gebruiksvoorwaarden en eventuele aanvullende bepalingen die op deze Website zijn gepubliceerd, vormen gezamenlijk de volledige overeenkomst tussen Pokémon en u met betrekking tot uw gebruik van de Website. Elke rechtsgrond die u mogelijk hebt met betrekking tot uw gebruik van deze Website, moet aanhangig worden gemaakt binnen één (1) jaar nadat de claim of de rechtsgrond zich heeft voorgedaan. Als om enigerlei reden een bevoegde rechtbank beslist dat een bepaling van deze gebruiksvoorwaarden of een gedeelte hiervan niet afdwingbaar is, wordt deze bepaling voor zover toegestaan afgedwongen in de geest van deze overeenkomst en blijft de rest van deze gebruiksvoorwaarden volledig van kracht. Deze gebruiksvoorwaarden worden beheerst door en geïnterpreteerd volgens de wetgeving van de staat Washington, waarbij de bepalingen inzake conflicterende wetgevingen worden uitgesloten, zoals van toepassing op overeenkomsten die worden ondertekend door ingezetenen van de staat Washington en alleen worden uitgevoerd binnen de staat Washington. Daarnaast onderwerpt u zich aan de persoonlijke jurisdictie van de staat Washington. De partijen stemmen onherroepbaar ermee in dat alleen de staats- en federale rechtbanken in de Amerikaanse staat Washington bevoegd zijn in elk geschil dat zich kan voordoen ten gevolge van of in verband met deze gebruiksvoorwaarden met betrekking tot elke claim die u tegen TPCi hebt ingediend en dat alleen deze rechtbanken bevoegd zijn met betrekking tot elke claim die tegen u is ingediend door TPCi. U onderwerpt zich aan persoonlijke jurisdictie in de staat Washington en stemt ermee in om betekeningen per post te ontvangen in de staat waar uw postkantoor zich bevindt, zoals u is aangegeven door TPCi. DE PARTIJEN ZIEN HIERBIJ AF VAN HUN RECHT OP JURYRECHTSPRAAK. U stemt ermee in dat deze bepaling van kracht blijft nadat deze overeenkomst is beëindigd of verlopen.

Gebruiksvoorwaarden van Pokémon voor wereldwijde koppelingen.
10 oktober 2013

LEES DEZE GEBRUIKSVOORWAARDEN GOED DOOR VOORDAT U DEZE WEBSITE GEBRUIKT.
Lees deze gebruiksvoorwaarden goed door voordat u deze website bezoekt of gebruikt. Door deze website te bezoeken of gebruiken verklaart u dat u de gebruiksvoorwaarden hebt gelezen, begrepen en geaccepteerd. Als u niet instemt met deze gebruiksvoorwaarden, mag u de website niet bezoeken of gebruiken. We kunnen deze gebruiksvoorwaarden regelmatig bijwerken en wijzigen. Als u http://www.pokemon-gl.com blijft gebruiken nadat wijzigingen in deze voorwaarden zijn gepubliceerd, betekent dit dat u deze wijzigingen hebt geaccepteerd. De term 'Pokémon' verwijst naar The Pokémon Company International, Inc., het moederbedrijf (The Pokémon Company) en hun respectieve dochterondernemingen.

DIT IS EEN OVEREENKOMST
Hieronder volgen de voorwaarden van een juridische overeenkomst tussen u en The Pokémon Company International, Inc. Door de website http://www.pokemon-gl.com, inclusief http://www.pokemon.com en enige subsite die toegankelijk is via de hoofdpagina (de "Website"), te bezoeken en/of gebruiken verklaart u dat u deze overeenkomst hebt gelezen en stemt u ermee in hieraan gebonden te zijn. Wanneer u toestemming geeft om een account te maken voor een minderjarige, stemt u ook ermee in dat deze minderjarige is gebonden aan deze overeenkomst. Als u niet instemt met deze gebruiksvoorwaarden, mag u de Website niet gebruiken of geen toestemming geven dat anderen de Website gebruiken.

INHOUD
Beperkingen voor gebruik van materiaal
Al het materiaal op deze Website is de auteursrechtelijk beschermde eigendom van Pokémon of diens gelieerde ondernemingen en licentiegevers, tenzij anderszins is vermeld. Alle handelsmerken, servicemerken en handelsnamen zijn eigendom van Pokémon of diens gelieerde ondernemingen en licentiegevers, tenzij anderszins is vermeld. Niets van de Website of een andere internetsite die eigendom is van, wordt beheerd door, in licentie is verstrekt door of onder toezicht staat van Pokémon, mag op enigerlei wijze worden gekopieerd, gereproduceerd, geüpload, gepubliceerd, verzonden of gedistribueerd zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Pokémon. U mag echter wel één kopie van het materiaal naar één computer downloaden voor enkel persoonlijk, niet-commercieel thuisgebruik, op voorwaarde dat u alle auteursrechtelijke en andere bedrijfseigen informatie intact laat; dat u geen wijzigingen aanbrengt in het materiaal; dat u het materiaal niet gebruikt op een wijze waarmee een verband met een van onze producten, services of merken wordt gesuggereerd; en dat u om generlei reden hoeveelheden van het materiaal downloadt naar een database.

Intellectuele eigendom
Alle inhoud op de Website, inclusief artikelen, illustraties, screenshots, afbeeldingen, logo's, digitale downloads en andere bestanden, is eigendom van Pokémon of diens gelieerde ondernemingen of licentiegevers, tenzij anderszins is vermeld, en wordt beschermd door auteursrecht-, handelsmerk- en andere intellectuele-eigendomswetten van de Verenigde Staten en/of andere landen. Handelsmerken en auteursrechten voor games en personages van derden zijn eigendom van de bedrijven die deze producten op de markt brengen of in licentie verstrekken. Alle inhoud op de Website, inclusief artikelen, illustraties, screenshots, afbeeldingen, logo's, digitale downloads en andere bestanden, mogen niet worden gebruikt op een andere website, in publicaties, tijdens openbare presentaties, in verband met een product of service die niet van Pokémon is, op een wijze die waarschijnlijk verwarring veroorzaakt onder klanten, op een wijze waarmee Pokémon verdacht wordt gemaakt of in diskrediet wordt gebracht, of op een wijze waarbij de intellectuele-eigendomsrechten van Pokémon anderszins worden uitgebuit voor een commercieel doel of waarbij anderszins inbreuk wordt gemaakt op deze rechten. Pokémon verleent personen geen toestemming om enige inhoud van deze Website te gebruiken. Omdat we duizenden van dergelijke verzoeken ontvangen, wordt het gebruik van onze handelsmerken en auteursrechten volgens ons beleid geweigerd. Klik hier voor informatie over claims wegens geschonden auteursrechten. U erkent en accepteert dat u geen eigendomsrechten of andere rechten op enige inhoud van de Website hebt, inclusief maar niet beperkt tot inhoud die u mogelijk hebt gemaakt of ontwikkeld, zoals afbeeldingen van trainers, schermnamen, bijnamen, gamescores, en naar andere gebruikers via de Website verzonden berichten of materiaal. Trainer Tokens en gamepunten hebben geen contante of andere waarde en u accepteert dat Pokémon te allen tijde en zonder voorafgaande kennisgeving kan wijzigen hoeveel Trainer Tokens of gamepunten nodig zijn om een item op de Website te wijzigen of voor u beschikbaar zijn.

Als u van mening bent dat een bepaald gedeelte van de Website inbreuk maakt op uw auteursrecht en u een claim wegens een geschonden auteursrecht bij Pokémon wilt indienen, moet u ons in hoofdzaak schriftelijk de volgende informatie doen toekomen (raadpleeg uw jurist of zie paragraaf 512(c)(3) van het Digital Millennium Copyright Act als u deze vereisten wilt controleren):

i. Een fysieke of elektronische handtekening van een persoon die is gemachtigd om op te treden namens de houder van een exclusief recht waarop vermoedelijk inbreuk is gemaakt.
ii. Identificatie van het auteursrechtelijk beschermde werk waarop inbreuk zou zijn gemaakt of, indien een claim betrekking heeft op meerdere auteursrechtelijk beschermde werken op één website, een representatieve lijst met dergelijke werken op deze site.
iii. Identificatie van het materiaal dat inbreuk zou maken of dat het voorwerp van de inbreukmakende activiteit zou zijn en dat moet worden verwijderd of waartoe de toegang moet worden uitgeschakeld, alsmede redelijkerwijs voldoende informatie op basis waarvan de serviceprovider het materiaal kan opzoeken. U kunt ons het beste helpen dergelijke inhoud snel te vinden door URL's in de hoofdtekst van een e-mail te verstrekken.
iv. Redelijkerwijs voldoende informatie op basis waarvan de serviceprovider contact kan opnemen met de klagende partij, zoals adres, telefoonnummer en, indien beschikbaar, een e-mailadres waarop contact kan worden opgenomen met de klagende partij.
v. Een verklaring dat de klagende partij in goed vertrouwen van mening is dat het betwiste gebruik van het materiaal niet is toegestaan door de auteursrechthebbende, door diens tussenpersoon of volgens de wetgeving.
vi. Een verklaring dat de informatie in de melding nauwkeurig is en, op straffe van meineed, dat de klagende partij is gemachtigd om op te treden namens de houder van een exclusief recht waarop inbreuk zou zijn gemaakt.
Pokémon accepteert meldingen per e-mail op legalnotices@pokemon.com of per post op het volgende adres:
Attn: General Counsel
The Pokémon Company International, Inc.
333 108th Ave. NE, 19th Floor
"Bellevue, WA 98004
Verenigde Staten"

Koppelingen
Pokémon, de hieraan gelieerde ondernemingen en hun respectieve tussenpersonen, directieleden, medewerkers, informatieverstrekkers, licentiegevers, licentiehouders en/of managers zijn niet verantwoordelijk voor het bijhouden van enig materiaal waarnaar wordt verwezen vanaf een andere website en verlenen geen garanties voor deze website of deze Website in een dergelijke context. Pokémon is niet verantwoordelijk voor inhoud op een website die wordt beheerd door derden, inclusief inhoud op een website die wordt beheerd door een distributeur die een koppeling naar deze Website opneemt met toestemming van Pokémon.

Verplichtingen van gebruiker
In verband met het gebruik van de Website dient u zich te houden aan alle toepasselijke wetten en juridische verplichtingen, inclusief de wetten en verplichtingen inzake bijvoorbeeld smaad, kwaadsprekerij, laster, commerciële laster, geringschattende uitlatingen over producten, intimidatie, inbreuk op privacy, onrecht, obsceniteit, onfatsoenlijkheid en inbreuk op auteurs- of handelsmerkrecht. Het materiaal en de informatie op de Website kunnen intellectuele eigendom bevatten die is beschermd volgens de auteursrecht-, handelsnaam- en intellectuele-eigendomswetten van de Verenigde Staten en/of andere landen. Volgens dergelijke intellectuele-eigendomsrechten is het in het algemeen verboden om alle tekst, fotografische en grafische (kunst en elektronisch) afbeeldingen, muziek, geluidssamples en ander beschermd materiaal zonder toestemming te verveelvoudigen, distribueren of tentoon te stellen. Als u toepasselijke intellectuele-eigendomswetten overtreedt, kunt u civiel- en/of strafrechtelijk worden vervolgd en beboet.

Ingezonden materiaal
Als u per e-mail of anderszins berichten of materiaal naar de Website verzendt, zoals opmerkingen, gegevens, vragen of suggesties, behandelen we de berichten en zullen we deze behandelen alsof ze niet vertrouwelijk zijn en hierop geen eigendomsrechten rusten. Zodoende ziet u af van enige claim dat het gebruik van dit materiaal in strijd is met uw rechten, inclusief morele rechten, privacyrechten, eigendomsrechten, publiciteitsrechten, rechten op erkenning voor materiaal of ideeën, en enig ander recht, inclusief het recht op goedkeuring van de wijze waarop Pokémon dit materiaal gebruikt.

Door informatie te verzenden naar de Website wordt door u aan Pokémon en diens opvolgers een eeuwigdurende, wereldwijde licentie zonder royalty's toegekend en toegewezen voor het gebruiken, verzenden, kopiëren en weergeven van deze media via enige en alle media die nu bekend zijn of in de toekomst worden ontwikkeld, en verklaart u dat u over alle benodigde rechten voor een dergelijke publicatie beschikt. We hoeven geen vergoeding of compensatie te betalen voor enig materiaal of enige informatie (inclusief maar niet beperkt tot creatieve, financiële, zakelijke en commerciële informatie) welke op enigerlei wijze is toegestuurd.
Regels voor chatrooms, berichten, bulletinboards en ander door gebruikers toegestuurd materiaal

De Website bevat mogelijk een gedeelte waar u kunt chatten, berichten kunt verzenden of materiaal kunt uploaden en downloaden. Wanneer u deze gedeelten gebruikt, stemt u ermee in via de Website geen materiaal te posten, te verzenden, over te brengen, te uploaden of anderszins te publiceren dat (1) het gebruik van de Website door iemand anders belemmert; (2) op enigerlei wijze grof, onwettig, ongepast, obsceen, beledigend of bedreigend is; (3) iemand ertoe aanzet de wet te overtreden; (4) in strijd is met het auteursrecht of een ander eigendomsrecht van iemand; (5) inbreuk maakt op de privacy van een andere gebruiker; (6) een virus of een andere schadelijke component bevat; of (7) valse of misleidende feiten of beschrijvingen van de herkomst van het materiaal of het bericht bevat. U stemt ermee dat u zich zult houden aan alle aanvullende voorwaarden waarnaar wordt verwezen op de Website.

Verantwoordelijkheid voor materiaal van gebruiker
U mag geen lasterlijk, smadelijk, obsceen, pornografisch, godslasterlijk, bedreigend of onwettig materiaal publiceren of verzenden. Hetzelfde geldt voor materiaal dat gedrag kan vormen of stimuleren dat als misdrijf wordt beschouwd, aanleiding geeft tot civielrechtelijke aansprakelijkheid of anderszins in strijd is met de wetgeving. Hoewel Pokémon regelmatig bulletinboards, chatrooms, berichten, discussies, publicaties, transmissies en dergelijke op de Website kan volgen of beoordelen, is Pokémon hiertoe niet verplicht. Bovendien aanvaardt Pokémon geen aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid voor de inhoud van dergelijke berichten of voor enige laster, fout, onnauwkeurigheid, smaad, obsceniteit of godslastering in dergelijke berichten. Pokémon kan elk gebruikersmateriaal of bericht wijzigen, bewerken of verwijderen dat illegaal, ongepast, obsceen of beledigend is of dat op enigerlei wijze in strijd is met het beleid van Pokémon. Pokémon werkt volledig samen met politie en justitie alsmede bij gerechtelijke uitspraken wanneer Pokémon wordt verzocht of geïnstrueerd om de identiteit bekend te maken van iemand die dergelijk materiaal publiceert.

Verzonden materiaal
Transmissies via internet zijn nooit volledig privé of veilig. U begrijpt dat alle berichten of gegevens die u verzendt naar de Website, kunnen worden gelezen of onderschept, behalve bij een speciale kennisgeving dat een specifiek bericht (bijvoorbeeld creditcardgegevens) wordt versleuteld (verzonden in code). Als u een bericht verzendt naar Pokémon, betekent dit niet dat Pokémon, de hieraan gerelateerde ondernemingen en hun respectieve tussenpersonen, directieleden, medewerkers, informatieverstrekkers, licentiegevers, licentiehouders en/of managers enige speciale verantwoordelijkheid jegens u hebben.

Wedstrijden of sweepstakes
Op deze Website kan worden verwezen naar wedstrijden, sweepstakes of soortgelijke evenementen (inclusief maar niet beperkt tot kampioenschappen van Play! Pokémon) waarbij prijzen worden aangeboden of waarvoor u materiaal of informatie over uzelf moet insturen. Elke wedstrijd, elke sweepstake of elk ander soortgelijk evenement heeft eigen regels die u moet lezen en accepteren voordat u mag deelnemen. Pokémon kan ook dezelfde wedstrijden of toernooien hosten als voornoemd, maar biedt naar eigen inzicht geen prijzen via deze Website.

Privacybeleid
Conform het privacybeleid voor deze Website kunnen we aan derden bepaalde gegevens doorgeven die u hebt verstrekt toen u zich registreerde voor deze Website en uit andere gegevens. Ons privacybeleid is niet van toepassing op gegevens die geen persoonsgegevens zijn. U stemt in met en accepteert ons privacybeleid. Zie ons privacybeleid voor meer informatie.

Speciale opmerking over privacy en kinderen online
Mogelijk willen ouders hun kinderen toegang tot deze Website bieden. Kinderen kunnen online een account maken via de gebruikelijke procedure, terwijl waar nodig toestemming van een van de ouders wordt gevraagd. Pokémon is van mening dat ouders de profielpagina van hun kinderen moeten beheren, inclusief privacyinstellingen, en even goed toezicht moeten houden op onlineactiviteiten van hun kinderen als op hun activiteiten in het 'echte leven'.

Registratie of opschorting van account
U moet een account bij de Website en www.pokemon.com maken als u wilt deelnemen aan bepaalde voorzieningen op de Website. Als u ervoor kiest om u te registeren voor het gebruik van de Website of voor de deelname aan een sweepstake, wedstrijd of soortgelijk evenement, stemt u ermee in om: (1) waarheidsgetrouwe, nauwkeurige, recente en volledige informatie over uzelf te verstrekken, zoals wordt gevraagd op het registratieformulier van deze Website (de zogenaamde "Registratiegegevens"), (2) de Registratiegegevens te onderhouden en zo snel mogelijk bij te werken zodat deze nauwkeurig blijven en (3) niet meer dan één account op elke website te maken. Pokémon heeft het recht om uw account op te schorten of te beëindigen alsmede uw huidige of toekomstige gebruik van de Website (of enig gedeelte hiervan) te weigeren als u informatie verstrekt die onwaar, onnauwkeurig of onvolledig is; als u meer dan één account maakt; als Pokémon naar eigen inzicht redenen heeft om aan te nemen dat dit het geval is; of als Pokémon naar eigen inzicht bepaalt dat een dergelijke opschorting of beëindiging in het beste belang is voor de ondersteuning van een eerlijke, gezonde en veilige omgeving voor andere gebruikers of enige sweepstake, enige wedstrijd of een ander soortgelijk evenement.

Hardware en software van NintendoTM; Nintendo Network
U bent verplicht om bepaalde gegevens te registreren, zoals uw game-ID, en/of hardware/software van Nintendo of de Nintendo Network te gebruiken als u wilt deelnemen aan bepaalde voorzieningen op de Website. Pokémon is niet verantwoordelijk voor enige fout in deze hardware, software of services, inclusief enige schade aan gamegegevens of -punten, etc. Ga naar de website van Nintendo op www.nintendo.com voor meer informatie.


DISCLAIMER
DEZE WEBSITE EN ALLE INHOUD VAN DE WEBSITE WORDEN ALS ZODANIG GELEVERD ("AS IS"), ZONDER ENIGE EXPLICIETE OF IMPLICIETE GARANTIES, INCLUSIEF MAAR NIET BEPERKT TOT GARANTIES TEN AANZIEN VAN EIGENDOMSRECHT OF GEÏMPLICEERDE GARANTIES TEN AANZIEN VAN VERHANDELBAARHEID OF GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL. DOOR UW GEBRUIK VAN DE WEBSITE ERKENT U DAT U DE SITE GEHEEL OP EIGEN RISICO GEBRUIKT, DAT U DE VOLLEDIGE VERANTWOORDELIJKHEID AANVAARDT VOOR ALLE KOSTEN IN VERBAND MET ALLE BENODIGDE ONDERHOUDS- OF REPARATIEWERKZAAMHEDEN AAN ENIGE APPARATUUR DIE U NODIG HEBT VOOR UW GEBRUIK VAN DE WEBSITE EN DAT POKÉMON, DE HIERAAN GELIEERDE ONDERNEMINGEN EN HUN RESPECTIEVE TUSSENPERSONEN, DIRECTIELEDEN, MEDEWERKERS, INFORMATIEVERSTREKKERS, LICENTIEGEVERS, LICENTIEHOUDERS EN/OF MANAGERS NIET AANSPRAKELIJK ZIJN VOOR ENIGERLEI SCHADE IN VERBAND MET UW GEBRUIK VAN DE WEBSITE.

IN GEEN GEVAL, INCLUSIEF MAAR NIET BEPERKT TOT NALATIGHEID VAN POKÉMON, ZIJN POKÉMON, DE HIERAAN GELIEERDE ONDERNEMINGEN EN HUN RESPECTIEVE TUSSENPERSONEN, DIRECTIELEDEN, MEDEWERKERS, INFORMATIEVERSTREKKERS, LICENTIEGEVERS, LICENTIEHOUDERS EN/OF MANAGERS AANSPRAKELIJK VOOR ENIGE DIRECTE, INCIDENTELE, INDIRECTE OF SPECIALE SCHADE, GEVOLGSCHADE OF SCHADEVERGOEDING IN VERBAND MET (A) HET GEBRUIK VAN DE WEBSITE, (B) HET ONVERMOGEN TOT GEBRUIK VAN DE WEBSITE OF (C) FOUTEN OF WEGLATINGEN IN DE INHOUD EN FUNCTIES VAN DE WEBSITE, ZELFS NIET ALS POKÉMON OF EEN GEMACHTIGDE VERTEGENWOORDIGER VAN POKÉMON IS GEWEZEN OP DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE IN SOMMIGE LANDEN MAG GEVOLGSCHADE OF INCIDENTELE SCHADE NIET WORDEN UITGESLOTEN OF BEPERKT, WAARDOOR DE BOVENSTAANDE BEPERKING OF UITSLUITING MOGELIJK NIET OP U VAN TOEPASSING IS. IN GEEN GEVAL ZIJN POKÉMON, DE HIERAAN GELIEERDE ONDERNEMINGEN EN HUN RESPECTIEVE TUSSENPERSONEN, DIRECTIELEDEN, MEDEWERKERS, INFORMATIEVERSTREKKERS, LICENTIEGEVERS, LICENTIEHOUDERS EN/OF MANAGERSJEGENS U AANSPRAKELIJK VOOR ALLE SCHADE, VERLIEZEN EN RECHTSGRONDEN (CONTRACTUEEL OF DOOR EEN ONRECHTMATIGE DAAD, INCLUSIEF MAAR NIET BEPERKT TOT NALATIGHEID OF ANDERSZINS) VOOR EEN TOTAALBEDRAG VAN MEER DAN $ 100,00.

Recht van Pokémon om deze gebruiksvoorwaarden of inhoud op de Website te wijzigen
Pokémon kan te allen tijde en zonder kennisgeving enig deel van deze gebruiksvoorwaarden toevoegen, wijzigen of verwijderen. Alle op de Website gepubliceerde wijzigingen in deze gebruiksvoorwaarden of voorwaarden gaan in zodra ze zijn gepubliceerd. Als u de Website blijft gebruiken nadat eventuele wijzigingen zijn gepubliceerd, geeft u aan dat u akkoord gaat met deze wijzigingen. Pokémon kan enige andere inhoud die op de Website wordt gepubliceerd, inclusief functies en specificaties van producten die op de Website zijn beschreven of afgebeeld, op elk gewenst moment tijdelijk of permanent toevoegen, wijzigen, buiten gebruik stellen, verwijderen of opschorten, zonder kennisgeving en zonder aansprakelijkheid.

Schadeloosstelling
U stemt ermee in om Pokémon, de hieraan gerelateerde ondernemingen en hun respectieve tussenpersonen, directieleden, medewerkers, informatieleveranciers, licentiegevers, licentiehouders en/of managers (gezamenlijk "Schadeloosgestelde partijen") schadeloos te stellen voor, te beschermen tegen en te vrijwaren van enige en alle aansprakelijkheid en kosten (inclusief maar niet beperkt tot kosten voor juridische bijstand) van Schadeloosgestelde partijen in verband met enige claim ten gevolge van een schending door u van deze gebruiksvoorwaarden of de voorgaande verklaringen, garanties en convenanten. U werkt redelijkerwijs zo goed mogelijk samen als nodig is voor de verdediging tegen een claim. Pokémon behoudt zich het recht voor om op eigen kosten de exclusieve verdediging en controle over elke willekeurige zaak op zich onderhevig aan schadeloosstelling door u en u mag in geen enkele zaak tot schikking overgaan zonder schriftelijke toestemming van Pokémon.

Algemene bepalingen
Deze gebruiksvoorwaarden en eventuele aanvullende bepalingen die op de Website zijn gepubliceerd, vormen gezamenlijk de volledige overeenkomst tussen Pokémon en u met betrekking tot uw gebruik van de Website. Elke rechtsgrond die u mogelijk hebt met betrekking tot uw gebruik van de Website, moet aanhangig worden gemaakt binnen één (1) jaar nadat de claim of de rechtsgrond zich heeft voorgedaan. Als om enigerlei reden een bevoegde rechtbank beslist dat een bepaling van deze gebruiksvoorwaarden of een gedeelte hiervan niet afdwingbaar is, wordt deze bepaling voor zover toegestaan afgedwongen in de geest van deze overeenkomst en blijft de rest van deze gebruiksvoorwaarden volledig van kracht. Deze gebruiksvoorwaarden worden beheerst door en geïnterpreteerd volgens de wetgeving van de staat Washington, Verenigde Staten, waarbij de bepalingen inzake conflicterende wetgevingen worden uitgesloten, zoals van toepassing op overeenkomsten die worden ondertekend door ingezetenen van de staat Washington en alleen worden uitgevoerd binnen de staat Washington. De partijen stemmen onherroepbaar ermee in dat alleen de staats- en federale rechtbanken in de Amerikaanse staat Washington bevoegd zijn in elk geschil dat zich kan voordoen ten gevolge van of in verband met deze gebruiksvoorwaarden met betrekking tot elke claim die u tegen Pokémon hebt ingediend en dat alleen deze rechtbanken bevoegd zijn met betrekking tot elke claim die tegen u is ingediend door Pokémon. U onderwerpt zich aan persoonlijke jurisdictie in de staat Washington en stemt ermee in om betekeningen per post te ontvangen in de staat waar uw postkantoor zich bevindt, zoals u is aangegeven door Pokémon. DE PARTIJEN ZIEN HIERBIJ AF VAN HUN RECHT OP JURYRECHTSPRAAK. U stemt ermee in dat deze bepaling van kracht blijft nadat deze overeenkomst is beëindigd of verlopen.

Terug naar boven