Teddiursa

Basic Pokémon

HP60

Take Down

20

Teddiursa does 10 damage to itself.

Weakness

Resistance

Retreat Cost

Illustrator: Kouki Saitou

Related Cards

Back to Top