Användarvillkor

Senast uppdaterad: 11 januari 2010


Användarvillkor
LÄS NOGA IGENOM VILLKOREN INNAN DU ANVÄNDER WEBBPLATSEN.
Läs igenom Användarvillkoren noga innan du besöker eller använder den här webbplatsen. Genom att besöka eller använda webbplatsen bekräftar du att du har läst, förstått och godkänt Användarvillkoren. Om du inte godkänner villkoren har du inte rätt att besöka eller använda webbplatsen. Vi kan med jämna mellanrum komma att uppdatera och ändra Användarvillkoren. Om du fortsätter använda http://www.pokemon.com efter att ändringar av villkoren har meddelats innebär det att du godkänner ändringarna. Termen "Pokémon" syftar på Pokémon Company International, Inc. och dess moderbolag (Pokémon Company) samt deras respektive dotterbolag.


DETTA ÄR ETT AVTAL
Följande villkor är en juridisk överenskommelse mellan dig och Pokémon Company International, Inc. Genom att besöka och använda webbplatsen http://www.pokemon.com, däribland eventuella underwebbplatser som besöks via hemsidan ("Webbplatsen"), bekräftar du att du har läst avtalet och accepterar att vara bunden av det. När du samtycker till att skapa ett konto åt en underårig godkänner du att även den underårige är bunden av avtalet. Om du inte godkänner villkoren ska du inte vare sig använda Webbplatsen själv eller godkänna att den används av andra.


INNEHÅLL
BEGRÄNSAD ANVÄNDNING AV MATERIAL

Allt material på denna Webbplats är upphovsrättsskyddat och tillhör Pokémon eller dess koncernbolag och licensgivare, om inget annat anges. Alla varumärken, tjänstmärken och handelsbeteckningar tillhör Pokémon eller dess koncernbolag och licensgivare, om inget annat anges. Material från denna Webbplats eller från eventuella andra Internetplatser som ägs, drivs, licensieras eller kontrolleras av Pokémon får inte vare sig kopieras, reproduceras, ompubliceras, överföras, skickas, sändas eller distribueras på något sätt utan föregående skriftligt samtycke. Du får dock ladda ned en kopia av materialen till en dator för privat, icke-kommersiellt bruk, under förutsättning att du behåller alla meddelanden om upphovsrätt och äganderätt utan ändringar, inte ändrar materialen, inte använder materialen på ett sätt som antyder ett samband med våra produkter, tjänster eller varumärken och inte laddar ned material till en databas, oavsett av vilken anledning.


IMMATERIELLA RÄTTIGHETER
Allt innehåll på Webbplatsen, däribland artiklar, konst, skärmbilder, grafik, logotyper, digitala nedladdningar och andra filer, tillhör Pokémon eller dess koncernbolag och licensgivare, om inget annat anges, och skyddas av amerikanska och internationella lagar om upphovsrätt och varumärkesrätt samt andra immaterialrättsliga lagar och konventioner. Varumärkesrätten och upphovsrätten till andra spel och andra figurer tillhör de företag som marknadsför eller licensierar dessa produkter. Innehållet på webbplatsen, däribland artiklar, konst, skärmbilder, grafik, logotyper, digitala nedladdningar och andra filer, får inte användas på andra webbplatser, i andra publikationer eller vid offentliga framträdanden i samband med produkter eller tjänster som inte tillhör Pokémon på ett sätt som kan orsaka förvirring bland kunderna, nedvärderar eller misskrediterar Pokémon eller på annat sätt utnyttjar innehållet för kommersiella ändamål eller gör intrång i Pokémons immateriella rättigheter. Pokémon ger aldrig enskilda personer tillstånd att använda innehållet på den här Webbplatsen. Eftersom vi får tusentals sådana förfrågningar är vår policy att neka användningen av våra varumärken och upphovsrätter. Om du vill ha information om stämningsförfaranden vid intrång i upphovsrätten kan du klicka här. Du bekräftar och godkänner att du inte har någon äganderätt eller andra rättigheter till innehållet på Webbplatsen, inklusive, men inte begränsat till, innehåll som du kanske har skapat eller utvecklat, exempelvis tränarbilder, skärmnamn och spelpoäng. Tränarmynten har varken kontantvärde eller annat värde. Du godkänner att Pokémon, när som helst och utan förvarning, har rätt att ändra den kvantitet tränarmynt som krävs för att erhålla ett föremål på Webbplatsen eller den kvantitet tränarmynt som du har tillgång till.


Om du anser att någon del av denna Webbplats gör intrång i din upphovsrätt och vill lämna in en anmälan om upphovsrättsintrång hos oss måste du skicka ett skriftligt meddelande som innehåller följande (bekräfta kraven genom att rådgöra med ditt juridiska ombud eller se paragraf 512(c)(3) i den amerikanska upphovsrättslagen Digital Millennium Copyright Act):
i. en fysisk eller elektronisk underskrift av en person som är behörig att agera för innehavaren av den exklusiva rätt som anses ha utsatts för intrång
ii. identifiering av det upphovsrättsskyddade alster som anses ha utsatts för intrång eller, om en enda anmälan omfattar flera upphovsrättsskyddade alster på en och samma webbplats, en representativ lista över sådana alster på den webbplatsen
iii. identifiering av det material som anses göra intrång eller som anses utsättas för intrång och som ska tas bort eller vars åtkomst ska inaktiveras samt information som är tillräcklig för att Internetleverantören ska kunna lokalisera materialet. Webbadresser i brödtexten i ett e-postmeddelande är det bästa sättet för oss att snabbt hitta innehållet
iv. information som är tillräcklig för att Internetleverantören ska kunna kontakta den klagande parten, som en adress, ett telefonnummer och en e-postadress på vilken den klagande parten kan kontaktas, om en sådan finns att tillgå
v. en försäkran om att den klagande parten i god tro misstänker att materialet används på ett sätt som inte är godkänt av upphovsrättsinnehavaren, dennes ombud eller lagen
vi. en försäkran om att informationen i anmälan är korrekt och, under straffansvar för mened, att den klagande parten är behörig att agera för innehavaren av den exklusiva rätt som anses ha utsatts för intrång.
Vi tar emot anmälningar via e-post på adressen legalnotices@pokemon.com eller med reguljär post på följande adress:
Attn: General Counsel
The Pokémon Company International, Inc.
333 108th Ave. NE, 19th Floor
Bellevue WA 98004 USA


LÄNKNING
Pokémon tillåter eller tolererar inte länkar till sin webbplats eller information, sina sidor eller sitt material utan föregående kontroll, utvärdering och skriftligt medgivande från Pokémon. Pokémon och dess koncernbolag samt deras respektive ombud, chefer, anställda, informationslämnare, licensgivare, licensinnehavare, styrelseledamöter eller koncernbolag ansvarar inte för att underhålla material som hänvisas till från en annan webbplats och ger inte heller några garantier för den webbplatsen eller denna Webbplats i ett sådant sammanhang. Pokémon ansvarar inte för innehållet på webbplatser som drivs av andra. Det gäller även innehållet på webbplatser som drivs av distributörer som länkar till denna Webbplats med Pokémons medgivande.


ANVÄNDARENS ÅTAGANDEN
När du använder Webbplatsen ska du följa tillämplig lagstiftning och fullgöra alla rättsliga skyldigheter, däribland när det gäller ärekränkning, förtal, "trade libel" (falska beskyllningar som leder till ekonomiska förluster), misskreditering av produkter, trakasserier, kränkning av privatlivets helgd, skadestånd, obsceniteter, oanständigheter samt intrång i upphovs- eller varumärkesrätt. Det material och den information som finns tillgänglig på Webbplatsen kan omfatta immateriella rättigheter som skyddas av amerikanska och internationella lagar om upphovsrätt och varumärkesrätt samt andra immaterialrättsliga lagar och konventioner. Sådana immaterialrättsliga lagar förbjuder i allmänhet all obehörig reproduktion, distribution och förevisning av texter, fotografiska och grafiska konstbilder och elektroniska bilder, musik, ljudupptagningar och andra skyddade material. Brott mot tillämpliga immaterialrättsliga lagar kan leda till civilrättsliga eller straffrättsliga åtal och påföljder.


INSKICKAT MATERIAL
Om du skickar meddelanden eller material till Webbplatsen via e-post eller på annat sätt, exempelvis kommentarer, data, frågor, förslag eller liknande, behandlas all sådan kommunikation som icke-konfidentiell och icke upphovsrättsskyddad. Det innebär att du ger upp alla anspråk på att användningen av sådant material bryter mot dina rättigheter, exempelvis moraliska rättigheter, integritetsskydd, äganderätt, publiceringsrättigheter, rätten att tillskrivas material och idéer samt alla andra rättigheter, även rätten att godkänna hur Pokémon använder sådant material.
Genom att skicka information till Webbplatsen ger du Pokémon och dess efterföljare en evig och royaltyfri tillåtelse att överallt i världen använda, överföra, kopiera och visa sådan information i alla nu kända och framtida medier. Du intygar också att du har all rätt att publicera denna information. Ingen hänsyn behöver tas till eller kompensation ges för inskickat material eller inskickad information (inklusive, men inte begränsat till, kreativ, ekonomisk, affärsmässig och kommersiell information), hur materialet eller informationen än skickas in.


Regler för chattrum, elektroniska anslagstavlor och annat material som tillhandahålls av användarna
På Webbplatsen kan det finnas ett område där du kan "chatta" eller överföra och ladda ned material. När du använder dessa områden förbinder du dig att inte posta, skicka, överföra, ladda upp eller på annat sätt via Webbplatsen publicera material som (1) stör någon annans användning av Webbplatsen, (2) är oförskämt, olagligt, oanständigt, obscent, kränkande eller på minsta sätt hotfullt, (3) uppmuntrar någon att bryta mot lagen, (4) gör intrång i någons upphovsrätt eller äganderätt, (5) stör andra användares privatliv, (6) innehåller ett virus eller någon annan skadlig komponent eller (7) innehåller falska eller missledande fakta eller beskrivningar när det gäller materialets eller kommunikationens ursprung. Du förbinder dig att följa eventuella ytterligare villkor som hänvisas till på Webbplatsen.


Ansvaret för användarmaterial
Du får inte skicka eller överföra material som är ärekränkande, oanständigt, pornografiskt, grovt, vulgärt, hotfullt eller olagligt, inte heller material som skulle kunna utgöra eller uppmuntra till ett beteende som kan uppfattas som ett brott eller ge upphov till skadeståndsansvar eller som på annat sätt bryter mot lagen. Även om Pokémon då och då kan komma att övervaka eller granska de elektroniska anslagstavlorna, chattrummen, diskussionerna, anslagen, överföringarna och liknande på Webbplatsen har Pokémon ingen skyldighet att göra detta. Pokémon tar inget ansvar för innehållet vid dessa typer av kommunikation eller för eventuella förtal, missfirmelser, felaktigheter, ärekränkningar, oanständigheter eller svordomar vid kommunikationen. Pokémon har rätt att ändra, redigera eller ta bort användarmaterial eller konversationer som är olagliga, oanständiga, obscena eller stötande eller som på något sätt bryter mot Pokémons policyer. Pokémon samarbetar alltid fullt ut med alla brottsbekämpande myndigheter och följer alla förelägganden som begär eller uppmanar Pokémon att avslöja identiteten på personer som skickar sådant material.


Överfört material
Internetöverföringar är aldrig helt privata eller säkra. Du är fullt införstådd med att alla meddelanden och all information som du skickar till Webbplatsen kan komma att läsas eller snappas upp av andra, utom då det särskilt anges att ett visst meddelande (med exempelvis kreditkortsinformation) är krypterat (kodat). Att skicka ett meddelande till Pokémon gör inte att Pokémon och dess koncernbolag eller deras respektive ombud, chefer, anställda, informationslämnare, licensgivare, licensinnehavare, styrelseledamöter eller koncernbolag har några särskilda skyldigheter gentemot dig.


Tävlingar: Sweepstakes!
På den här Webbplatsen hänvisas ibland till tävlingar, sweepstakes eller liknande evenemang (inklusive, men inte begränsat till, organiserade Pokémonmästerskap) som erbjuder priser eller kräver att du sänder in material eller information om dig själv. Varje tävling, sweepstake eller liknande evenemang har sina egna regler, som du måste läsa och godkänna innan du får delta.


Sekretesspolicy
Webbplatsens Sekretesspolicy medger att vi för tredje man har rätt att avslöja viss information från de uppgifter som du anger när du registrerar dig på Webbplatsen samt andra uppgifter. Sekretesspolicyn omfattar inte information som inte är personuppgifter. Du accepterar vår Sekretesspolicy. Ytterligare information finns i Sekretesspolicyn.
En särskild anmärkning beträffande barns integritet på Internet Föräldrar kanske vill ge sina barn åtkomst till den här Webbplatsen. De kan skapa ett konto på Internet enligt de vanliga rutinerna, men vid vissa tillfällen krävs föräldrarnas tillstånd. Inom Pokémon anser vi att alla föräldrar bör övervaka sina barns aktiviteter på Internet lika noga som de övervakar aktiviteterna i "verkliga livet".


Registrering: Avstängning av kontot
Om du väljer att registrera dig för att använda den här Webbplatsen eller delta i tävlingar förbinder du dig att (1) uppge sanningsenlig, korrekt, aktuell och fullständig information om dig själv enligt anvisningarna i Webbplatsens registreringsformulär ("Registreringsuppgifter") samt att (2) underhålla och snabbt uppdatera Registreringsuppgifter så att de förblir aktuella. Pokémon har rätt att stänga av eller avsluta ditt konto och förvägra dig att använda Webbplatsen (eller del därav) nu och i framtiden om du tillhandahåller information som är oriktig, inkorrekt eller ofullständig. Detta gäller även om Pokémon efter eget gottfinnande misstänker att så är fallet eller om Pokémon beslutar att avstängningen eller avslutandet av kontot är det bästa sättet att försäkra sig om en rättvis, sund och säker miljö för sina organiserade Pokémonspel (Pokémon Organized Play) och andra deltagare i dem.


ANSVARSFRISKRIVNING
DEN HÄR WEBBPLATSEN OCH DESS INNEHÅLL TILLHANDAHÅLLS "I BEFINTLIGT SKICK", UTAN NÅGON SOM HELST FORM AV VARE SIG UTTRYCKLIGA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER, INKLUSIVE, MEN INTE BEGRÄNSAT TILL, GARANTIER AVSEENDE ÄGANDERÄTT ELLER UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER AVSEENDE ALLMÄN LÄMPLIGHET ELLER LÄMPLIGHET FÖR ETT SÄRSKILT ÄNDAMÅL. GENOM ATT ANVÄNDA WEBBPLATSEN GODKÄNNER DU ATT DU ANVÄNDER WEBBPLATSEN PÅ EGEN RISK, ATT DU TAR FULLT ANSVAR FÖR ALLA KOSTNADER FÖR NÖDVÄNDIGT UNDERHÅLL ELLER NÖDVÄNDIGA REPARATIONER AV DEN UTRUSTNING SOM DU ANVÄNDER FÖR WEBBPLATSEN OCH ATT POKÉMON OCH DESS KONCERNBOLAG ELLER DERAS RESPEKTIVE OMBUD, CHEFER, ANSTÄLLDA, INFORMATIONSLÄMNARE, LICENSGIVARE, LICENSINNEHAVARE, STYRELSELEDAMÖTER ELLER KONCERNBOLAG INTE ANSVARAR FÖR EVENTUELLA SKADOR SOM UPPSTÅR TILL FÖLJD AV ANVÄNDNINGEN AV WEBBPLATSEN.
UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER, INKLUSIVE, MEN INTE BEGRÄNSAT TILL, POKÉMONS VÅRDSLÖSHET, ANSVARAR POKÉMON OCH DESS KONCERNBOLAG ELLER DERAS RESPEKTIVE OMBUD, CHEFER, ANSTÄLLDA, INFORMATIONSLÄMNARE, LICENSGIVARE, LICENSINNEHAVARE, STYRELSELEDAMÖTER ELLER KONCERNBOLAG FÖR NÅGRA FÖLJDSKADOR, DIREKTA, OFÖRUTSEDDA ELLER INDIREKTA SKADOR ELLER SKADOR SOM GER RÄTT TILL SPECIALSKADESTÅND ELLER SKADESTÅND UTÖVER DEN FAKTISKA SKADAN SOM UPPSTÅR TILL FÖLJD AV (A) ANVÄNDNINGEN AV WEBBPLATSEN, (B) OMÖJLIGHET ATT ANVÄNDA WEBBPLATSEN ELLER (C) FELAKTIGHETER ELLER UTELÄMNANDEN I WEBBPLATSENS INNEHÅLL ELLER FUNKTIONER, ÄVEN OM POKÉMON ELLER ETT OMBUD FÖR POKÉMON HAR FÅTT INFORMATION OM ATT SÅDANA SKADOR KAN UPPSTÅ. I VISSA LÄNDER TILLÅTS INTE NÅGON FRISKRIVNING FRÅN ELLER BEGRÄNSNING I ANSVARET FÖR FÖLJDSKADOR ELLER OFÖRUTSEDDA SKADOR OCH DÄRFÖR KAN DET HÄNDA ATT OVANSTÅENDE BEGRÄNSNINGAR INTE GÄLLER DIG. UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER SKA DET TOTALA BELOPP SOM POKÉMON OCH DESS KONCERNBOLAG ELLER DERAS RESPEKTIVE OMBUD, CHEFER, ANSTÄLLDA, INFORMATIONSLÄMNARE, LICENSGIVARE, LICENSINNEHAVARE, STYRELSELEDAMÖTER ELLER KONCERNBOLAG BETALAR UT TILL DIG, OAVSETT SKADA, FÖRLUST ELLER GRUND FÖR TALAN (VARE SIG DET AVSER INOM- ELLER UTOMOBLIGATORISKT SKADESTÅNDSANSVAR, INKLUSIVE, MEN EJ BEGRÄNSAT TILL, VÅRDSLÖSHET, ELLER PÅ ANNAT SÄTT) ÖVERSTIGA 100,00 AMERIKANSKA DOLLAR.


Pokémons rätt att ändra webbplatsens användarvillkor och innehåll
Pokémon har när som helst och utan förvarning rätt att lägga till, ändra och ta bort vilken del som helst av användarvillkoren. Alla ändringar av dessa eller andra användarvillkor på Webbplatsen gäller så snart de publiceras. Genom att fortsätta använda Webbplatsen efter att ändringar har publicerats godkänner du ändringarna. Pokémon har när som helst och utan förvarning eller ersättningsansvar rätt att lägga till, ändra, avbryta, ta bort och stänga av allt annat innehåll som publiceras på Webbplatsen, däribland funktioner eller specifikationer för produkter som där beskrivs eller avbildas. Detta kan gälla tillfälligt eller permanent.


Skadeersättning
Du förbinder dig att skydda och hålla Pokémon och dess koncernbolag samt deras respektive ombud, chefer, anställda, informationslämnare, licensgivare, licensinnehavare, styrelseledamöter eller koncernbolag (benämns gemensamt "Skadeslösa parter") skadeslösa för alla eventuella ersättningskrav och kostnader (inklusive, men inte begränsat till, arvoden eller kostnader för juridiskt ombud) som uppstår för de Skadeslösa parterna i samband med skadeståndsanspråk på grund av att du bryter mot användarvillkoren eller föregående utfästelser, garantier och bestämmelser. Du ska i rimligaste mån samarbeta vid försvaret mot eventuella skadeståndsanspråk. Pokémon förbehåller sig rätten att på egen bekostnad och på egen hand åta sig försvaret av och kontrollen över ärenden som annars skulle gottgöras av dig. Du ska inte, under några omständigheter, ingå förlikningar utan Pokémons skriftliga samtycke.
Allmänna bestämmelser


Användarvillkoren och alla ytterligare villkor som publiceras på Webbplatsen utgör hela avtalet mellan Pokémon och dig när det gäller din användning av Webbplatsen. Talan som ska föras med anledning av din användning av Webbplatsen måste inges inom ett (1) år efter att skadan eller grunden för talan uppstått. Om en behörig domstol fastslår att en bestämmelse eller en del av en bestämmelse i Användarvillkoren är overkställbar ska den fortsätta gälla i största möjliga utsträckning så att syftet med avtalet uppnås. Övriga delar av Användarvillkoren ska ha fortsatt full verkan. Användarvillkoren regleras av lagstiftningen i delstaten Washington i USA, med undantag för dess lagvalsprinciper, såsom den tillämpas för avtal som upprättas och helt och hållet verkställs i delstaten Washington av boende där, och du lyder under jurisdiktionen i Washington. Parterna samtycker oåterkalleligen till att de statliga och federala domstolarna i delstaten Washington i USA har exklusiv domsrätt över alla tvister hänförliga till Användarvillkoren angående dina eventuella skadeståndsanspråk mot TPCi ("Pokémon Company International, Inc.") samt icke-exklusiv domsrätt i fråga om TPCi:s eventuella skadeståndsanspråk mot dig. Du lyder under jurisdiktionen i Washington och godkänner delgivning via brev i den stat där ditt kontor är beläget enligt dina uppgifter till TPCi. PARTERNA AVSÄGER SIG HÄRMED RÄTTEN ATT PRÖVAS AV EN JURY. Du godkänner att denna bestämmelse ska gälla efter att detta Avtal har sagts upp eller upphört att gälla.


Användarvillkor för Pokémon Global Link


10 oktober 2013


LÄS NOGA IGENOM VILLKOREN INNAN DU ANVÄNDER WEBBPLATSEN.
Läs igenom Användarvillkoren noga innan du besöker eller använder den här webbplatsen. Genom att besöka eller använda webbplatsen bekräftar du att du har läst, förstått och godkänt Användarvillkoren. Om du inte godkänner villkoren har du inte rätt att besöka eller använda webbplatsen. Vi kan med jämna mellanrum komma att uppdatera och ändra Användarvillkoren. Om du fortsätter använda http://www.pokemon-gl.com efter att ändringar av villkoren har meddelats innebär det att du godkänner ändringarna. Termen "Pokémon" syftar på Pokémon Company International, Inc. och dess moderbolag (Pokémon Company) samt deras respektive dotterbolag.

DETTA ÄR ETT AVTAL
Följande villkor är en juridisk överenskommelse mellan dig och Pokémon Company International, Inc. Genom att besöka och använda webbplatsen http://www.pokemon-gl.com, däribland http://www.pokemon.com och eventuella underwebbplatser som besöks via hemsidan ("Webbplatsen"), bekräftar du att du har läst avtalet och accepterar att vara bunden av det. När du samtycker till att skapa ett konto åt en underårig godkänner du att även den underårige är bunden av avtalet. Om du inte godkänner villkoren ska du inte vare sig använda Webbplatsen själv eller godkänna att den används av andra.

INNEHÅLL
Begränsad användning av material
Allt material på denna Webbplats är upphovsrättsskyddat och tillhör Pokémon eller dess koncernbolag och licensgivare, om inget annat anges. Alla varumärken, tjänstmärken och handelsbeteckningar tillhör Pokémon eller dess koncernbolag och licensgivare, om inget annat anges. Material från denna Webbplats eller från eventuella andra Internetplatser som ägs, drivs, licensieras eller kontrolleras av Pokémon får inte vare sig kopieras, reproduceras, ompubliceras, överföras, skickas, sändas eller distribueras på något sätt utan föregående skriftligt samtycke. Du får dock ladda ned en kopia av materialen till en dator för privat, icke-kommersiellt bruk, under förutsättning att du behåller alla meddelanden om upphovsrätt och äganderätt utan ändringar, inte ändrar materialen, inte använder materialen på ett sätt som antyder ett samband med våra produkter, tjänster eller varumärken och inte laddar ned material till en databas, oavsett av vilken anledning.

Immateriella rättigheter
Allt innehåll på Webbplatsen, däribland artiklar, konst, skärmbilder, grafik, logotyper, digitala nedladdningar och andra filer, tillhör Pokémon eller dess koncernbolag och licensgivare, om inget annat anges, och skyddas av amerikanska och internationella lagar om upphovsrätt och varumärkesrätt samt andra immaterialrättsliga lagar och konventioner. Varumärkesrätten och upphovsrätten till andra spel och andra figurer tillhör de företag som marknadsför eller licensierar dessa produkter. Innehållet på Webbplatsen, däribland artiklar, konst, skärmbilder, grafik, logotyper, digitala nedladdningar och andra filer, får inte användas på andra webbplatser, i andra publikationer eller vid offentliga framträdanden i samband med produkter eller tjänster som inte tillhör Pokémon på ett sätt som kan orsaka förvirring bland kunderna, nedvärderar eller misskrediterar Pokémon eller på annat sätt utnyttjar innehållet för kommersiella ändamål eller gör intrång i Pokémons immateriella rättigheter. Pokémon ger aldrig enskilda personer tillstånd att använda innehållet på den här Webbplatsen. Eftersom vi får tusentals sådana förfrågningar är vår policy att neka användningen av våra varumärken och upphovsrätter. Om du vill ha information om stämningsförfaranden vid intrång i upphovsrätten kan du klicka här. Du bekräftar och godkänner att du inte har någon äganderätt eller andra rättigheter till innehållet på Webbplatsen, inklusive, men inte begränsat till, innehåll som du kanske har skapat eller utvecklat, exempelvis tränarbilder, skärmnamn, smeknamn, spelpoäng samt annan kommunikation och annat material som du har skickat till andra användare via Webbplatsen. Tränarmynten och spelpoängen har varken kontantvärde eller annat värde. Du godkänner att Pokémon, när som helst och utan förvarning, har rätt att ändra den kvantitet tränarmynt eller spelpoäng som krävs för att erhålla ett föremål på Webbplatsen eller den kvantitet tränarmynt eller spelpoäng som du har tillgång till.

Om du anser att någon del av denna Webbplats gör intrång i din upphovsrätt och vill lämna in en anmälan om upphovsrättsintrång hos Pokémon måste du skicka ett skriftligt meddelande som innehåller följande (bekräfta kraven genom att rådgöra med ditt juridiska ombud eller se paragraf 512(c)(3) i den amerikanska upphovsrättslagen Digital Millennium Copyright Act):

i. en fysisk eller elektronisk underskrift av en person som är behörig att agera för innehavaren av den exklusiva rätt som anses ha utsatts för intrång
ii. identifiering av det upphovsrättsskyddade alster som anses ha utsatts för intrång eller, om en enda anmälan omfattar flera upphovsrättsskyddade alster på en och samma webbplats, en representativ lista över sådana alster på den webbplatsen
iii. identifiering av det material som anses göra intrång eller som anses utsättas för intrång och som ska tas bort eller vars åtkomst ska inaktiveras samt information som är tillräcklig för att Internetleverantören ska kunna lokalisera materialet. Webbadresser i brödtexten i ett e-postmeddelande är det bästa sättet att se till att innehållet snabbt hittas
iv. information som är tillräcklig för att Internetleverantören ska kunna kontakta den klagande parten, som en adress, ett telefonnummer och en e-postadress på vilken den klagande parten kan kontaktas, om en sådan finns att tillgå
v. en försäkran om att den klagande parten i god tro misstänker att materialet används på ett sätt som inte är godkänt av upphovsrättsinnehavaren, dennes ombud eller lagen
vi. en försäkran om att informationen i anmälan är korrekt och, under straffansvar för mened, att den klagande parten är behörig att agera för innehavaren av den exklusiva rätt som anses ha utsatts för intrång.
Pokémon tar emot anmälningar via e-post på adressen legalnotices@pokemon.com eller med reguljär post på följande adress:
Attn: General Counsel
The Pokémon Company International, Inc.
333 108th Ave. NE, 19th Floor
Bellevue, WA 98004 USA


Länkning
Pokémon eller dess koncernbolag eller deras respektive ombud, chefer, anställda, informationslämnare, licensgivare, licensinnehavare eller styrelseledamöter ansvarar inte för att underhålla material som hänvisas till från en annan webbplats och ger inte heller några garantier för den webbplatsen eller denna Webbplats i ett sådant sammanhang. Pokémon ansvarar inte för innehållet på webbplatser som drivs av andra. Det gäller även innehållet på webbplatser som drivs av distributörer som länkar till denna Webbplats med Pokémons medgivande.


Användarens åtaganden
När du använder Webbplatsen ska du följa tillämplig lagstiftning och fullgöra alla rättsliga skyldigheter, däribland när det gäller ärekränkning, förtal, "trade libel" (falska beskyllningar som leder till ekonomiska förluster), misskreditering av produkter, trakasserier, kränkning av privatlivets helgd, skadestånd, obsceniteter, oanständigheter samt intrång i upphovs- eller varumärkesrätt. Det material och den information som finns tillgänglig på Webbplatsen kan omfatta immateriella rättigheter som skyddas av amerikanska och internationella lagar om upphovsrätt och varumärkesrätt samt andra immaterialrättsliga lagar och konventioner. Sådana immaterialrättsliga lagar förbjuder i allmänhet all obehörig reproduktion, distribution och förevisning av texter, fotografiska och grafiska konstbilder och elektroniska bilder, musik, ljudupptagningar och andra skyddade material. Brott mot tillämpliga immaterialrättsliga lagar kan leda till civilrättsliga eller straffrättsliga åtal och påföljder.


Inskickat material
Om du skickar meddelanden eller material till Webbplatsen via e-post eller på annat sätt, exempelvis kommentarer, data, frågor, förslag eller liknande, behandlas all sådan kommunikation som icke-konfidentiell och icke upphovsrättsskyddad. Det innebär att du ger upp alla anspråk på att användningen av sådant material bryter mot dina rättigheter, exempelvis moraliska rättigheter, integritetsskydd, äganderätt, publiceringsrättigheter, rätten att tillskrivas material och idéer samt alla andra rättigheter, även rätten att godkänna hur Pokémon använder sådant material.
Genom att skicka information till Webbplatsen ger du Pokémon och dess efterföljare en evig och royaltyfri tillåtelse att överallt i världen använda, överföra, kopiera och visa sådan information i alla nu kända och framtida medier. Du intygar också att du har all rätt att publicera denna information. Ingen hänsyn behöver tas till eller kompensation ges för inskickat material eller inskickad information (inklusive, men inte begränsat till, kreativ, ekonomisk, affärsmässig och kommersiell information), hur materialet eller informationen än skickas in.


Regler för chattrum, meddelanden, elektroniska anslagstavlor och annat material som tillhandahålls av användarna
På Webbplatsen kan det finnas ett område där du kan "chatta", skicka meddelanden eller överföra och ladda ned material. När du använder dessa områden förbinder du dig att inte posta, skicka, överföra, ladda upp eller på annat sätt via Webbplatsen publicera material som (1) stör någon annans användning av Webbplatsen, (2) är oförskämt, olagligt, oanständigt, obscent, kränkande eller på minsta sätt hotfullt, (3) uppmuntrar någon att bryta mot lagen, (4) gör intrång i någons upphovsrätt eller äganderätt, (5) stör andra användares privatliv, (6) innehåller ett virus eller någon annan skadlig komponent eller (7) innehåller falska eller missledande fakta eller beskrivningar när det gäller materialets eller kommunikationens ursprung. Du förbinder dig att följa eventuella ytterligare villkor som hänvisas till på Webbplatsen.


Ansvaret för användarmaterial
Du får inte skicka eller överföra material som är ärekränkande, oanständigt, pornografiskt, grovt, vulgärt, hotfullt eller olagligt, inte heller material som skulle kunna utgöra eller uppmuntra till ett beteende som kan uppfattas som ett brott, ge upphov till skadeståndsansvar eller som på annat sätt bryter mot lagen. Även om Pokémon då och då kan komma att övervaka eller granska de elektroniska anslagstavlorna, chattrummen, meddelandena, diskussionerna, anslagen, överföringarna och liknande på Webbplatsen har Pokémon ingen skyldighet att göra detta. Pokémon tar inget ansvar för innehållet vid dessa typer av kommunikation eller för eventuella förtal, missfirmelser, felaktigheter, ärekränkningar, oanständigheter eller svordomar vid kommunikationen. Pokémon har rätt att ändra, redigera eller ta bort användarmaterial eller konversationer som är olagliga, oanständiga, obscena eller stötande eller som på något sätt bryter mot Pokémons policyer. Pokémon samarbetar alltid fullt ut med alla brottsbekämpande myndigheter och följer alla förelägganden som begär eller uppmanar Pokémon att avslöja identiteten på personer som skickar sådant material.


Överfört material
Internetöverföringar är aldrig helt privata eller säkra. Du är fullt införstådd med att alla meddelanden och all information som du skickar till Webbplatsen kan komma att läsas eller snappas upp av andra, utom då det särskilt anges att ett visst meddelande (med exempelvis kreditkortsinformation) är krypterat (kodat). Att skicka ett meddelande till Pokémon gör inte att Pokémon och dess koncernbolag eller deras respektive ombud, chefer, anställda, informationslämnare, licensgivare, licensinnehavare eller styrelseledamöter har några särskilda skyldigheter gentemot dig.


Tävlingar eller sweepstakes
På den här Webbplatsen hänvisas ibland till tävlingar, sweepstakes eller liknande evenemang (inklusive, men inte begränsat till, Play! Pokémon-mästerskap) som erbjuder priser eller kräver att du sänder in material eller information om dig själv. Varje tävling, sweepstake eller liknande evenemang har sina egna regler, som du måste läsa och godkänna innan du får delta. Pokémon kan efter eget gottfinnande även stå värd för tävlingar eller turneringar som liknar de tidigare nämnda, utan att erbjuda några priser via Webbplatsen.


Sekretesspolicy
Webbplatsens Sekretesspolicy medger att vi för tredje man har rätt att avslöja viss information från de uppgifter som du anger när du registrerar dig på Webbplatsen samt andra uppgifter. Sekretesspolicyn omfattar inte information som inte är personuppgifter. Du accepterar vår Sekretesspolicy. Ytterligare information finns i Sekretesspolicyn.
En särskild anmärkning beträffande barns integritet på Internet
Föräldrar kanske vill ge sina barn åtkomst till den här Webbplatsen. Barn kan skapa ett konto på Internet enligt de vanliga rutinerna, men vid vissa tillfällen krävs föräldrarnas tillstånd. Inom Pokémon anser vi att föräldrarna bör underhålla barnens profilsida, däribland sekretessinställningarna, och övervaka deras aktiviteter på Internet lika noga som de övervakar aktiviteterna i "verkliga livet".


Registrering och avstängning av kontot
För att kunna använda vissa funktioner måste du skapa ett konto på Webbplatsen och på www.pokemon.com. Om du väljer att registrera dig för att använda Webbplatsen eller delta i tävlingar eller liknande förbinder du dig att (1) uppge sanningsenlig, korrekt, aktuell och fullständig information om dig själv enligt anvisningarna i Webbplatsens registreringsformulär ("Registreringsuppgifter"), (2) underhålla och snabbt uppdatera Registreringsuppgifter så att de förblir aktuella samt (3) inte skapa fler än ett konto på varje webbplats. Pokémon har rätt att stänga av eller avsluta ditt konto och förvägra dig att använda Webbplatsen (eller del därav) nu och i framtiden om du tillhandahåller information som är oriktig, inkorrekt eller ofullständig eller om du skapar fler än ett konto. Detta gäller även om Pokémon efter eget gottfinnande misstänker att så är fallet eller om Pokémon beslutar att avstängningen eller avslutandet av kontot är det bästa sättet att försäkra sig om en rättvis, sund och säker miljö för andra användare eller för tävlingar och liknande.

Maskinvara och programvara från NintendoTM samt Nintendo Network
För att kunna använda vissa funktioner på Webbplatsen måste du registrera viss information, till exempel spel‑id eller använda Nintendos maskinvara eller programvara eller Nintendo Network. Pokémon ansvarar inte för eventuella fel på sådan maskinvara eller programvara eller sådana tjänster. Det gäller även eventuella skadade speldata eller spelpoäng eller liknande. Ytterligare information finns på Nintendos webbplats www.nintendo.com.


ANSVARSFRISKRIVNING
DEN HÄR WEBBPLATSEN OCH DESS INNEHÅLL TILLHANDAHÅLLS "I BEFINTLIGT SKICK", UTAN NÅGON SOM HELST FORM AV VARE SIG UTTRYCKLIGA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER, INKLUSIVE, MEN INTE BEGRÄNSAT TILL, GARANTIER AVSEENDE ÄGANDERÄTT ELLER UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER AVSEENDE ALLMÄN LÄMPLIGHET ELLER LÄMPLIGHET FÖR ETT SÄRSKILT ÄNDAMÅL. GENOM ATT ANVÄNDA WEBBPLATSEN GODKÄNNER DU ATT DU ANVÄNDER WEBBPLATSEN PÅ EGEN RISK, ATT DU TAR FULLT ANSVAR FÖR ALLA KOSTNADER FÖR NÖDVÄNDIGT UNDERHÅLL ELLER NÖDVÄNDIGA REPARATIONER AV DEN UTRUSTNING SOM DU ANVÄNDER FÖR WEBBPLATSEN OCH ATT POKÉMON OCH DESS KONCERNBOLAG ELLER DERAS RESPEKTIVE OMBUD, CHEFER, ANSTÄLLDA, INFORMATIONSLÄMNARE, LICENSGIVARE, LICENSINNEHAVARE ELLER STYRELSELEDAMÖTER INTE ANSVARAR FÖR EVENTUELLA SKADOR SOM UPPSTÅR TILL FÖLJD AV ANVÄNDNINGEN AV WEBBPLATSEN.
UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER, INKLUSIVE, MEN INTE BEGRÄNSAT TILL, POKÉMONS VÅRDSLÖSHET, ANSVARAR POKÉMON OCH DESS KONCERNBOLAG ELLER DERAS RESPEKTIVE OMBUD, CHEFER, ANSTÄLLDA, INFORMATIONSLÄMNARE, LICENSGIVARE, LICENSINNEHAVARE ELLER STYRELSELEDAMÖTER FÖR NÅGRA FÖLJDSKADOR, DIREKTA, OFÖRUTSEDDA ELLER INDIREKTA SKADOR ELLER SKADOR SOM GER RÄTT TILL SPECIALSKADESTÅND ELLER SKADESTÅND UTÖVER DEN FAKTISKA SKADAN SOM UPPSTÅR TILL FÖLJD AV (A) ANVÄNDNINGEN AV WEBBPLATSEN, (B) OMÖJLIGHET ATT ANVÄNDA WEBBPLATSEN ELLER (C) FELAKTIGHETER ELLER UTELÄMNANDEN I WEBBPLATSENS INNEHÅLL ELLER FUNKTIONER, ÄVEN OM POKÉMON ELLER ETT OMBUD FÖR POKÉMON HAR FÅTT INFORMATION OM ATT SÅDANA SKADOR KAN UPPSTÅ. I VISSA LÄNDER TILLÅTS INTE NÅGON FRISKRIVNING FRÅN ELLER BEGRÄNSNING I ANSVARET FÖR FÖLJDSKADOR ELLER OFÖRUTSEDDA SKADOR OCH DÄRFÖR KAN DET HÄNDA ATT OVANSTÅENDE BEGRÄNSNINGAR INTE GÄLLER DIG. UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER SKA DET TOTALA BELOPP SOM POKÉMON OCH DESS KONCERNBOLAG ELLER DERAS RESPEKTIVE OMBUD, CHEFER, ANSTÄLLDA, INFORMATIONSLÄMNARE, LICENSGIVARE, LICENSINNEHAVARE ELLER STYRELSELEDAMÖTER BETALAR UT TILL DIG, OAVSETT SKADA, FÖRLUST ELLER GRUND FÖR TALAN (VARE SIG DET AVSER INOM- ELLER UTOMOBLIGATORISKT SKADESTÅNDSANSVAR, INKLUSIVE, MEN EJ BEGRÄNSAT TILL, VÅRDSLÖSHET, ELLER PÅ ANNAT SÄTT) ÖVERSTIGA 100,00 AMERIKANSKA DOLLAR.


Pokémons rätt att ändra webbplatsens användarvillkor och innehåll
Pokémon har när som helst och utan förvarning rätt att lägga till, ändra och ta bort vilken del som helst av Användarvillkoren. Alla ändringar av dessa eller andra användarvillkor på Webbplatsen gäller så snart de publiceras. Genom att fortsätta använda Webbplatsen efter att ändringar har publicerats godkänner du ändringarna. Pokémon har när som helst och utan förvarning eller ersättningsansvar rätt att lägga till, ändra, avbryta, ta bort och stänga av allt annat innehåll som publiceras på Webbplatsen, däribland funktioner eller specifikationer för produkter som där beskrivs eller avbildas. Detta kan gälla tillfälligt eller permanent.


Skadeersättning
Du förbinder dig att skydda och hålla Pokémon eller dess koncernbolag eller deras respektive ombud, chefer, anställda, informationslämnare, licensgivare, licensinnehavare eller styrelseledamöter (benämns gemensamt "Skadeslösa parter") skadeslösa för alla eventuella ersättningskrav och kostnader (inklusive, men inte begränsat till, arvoden eller kostnader för juridiskt ombud) som uppstår för de Skadeslösa parterna i samband med skadeståndsanspråk på grund av att du bryter mot Användarvillkoren eller föregående utfästelser, garantier och bestämmelser. Du ska i rimligaste mån samarbeta vid försvaret mot eventuella skadeståndsanspråk. Pokémon förbehåller sig rätten att på egen bekostnad och på egen hand åta sig försvaret av och kontrollen över ärenden som annars skulle gottgöras av dig. Du ska inte, under några omständigheter, ingå förlikningar utan Pokémons skriftliga samtycke.


Allmänna bestämmelser
Användarvillkoren och alla ytterligare villkor som publiceras på Webbplatsen utgör hela avtalet mellan Pokémon och dig när det gäller din användning av Webbplatsen. Talan som ska föras med anledning av din användning av Webbplatsen måste inges inom ett (1) år efter att skadan eller grunden för talan uppstått. Om en behörig domstol fastslår att en bestämmelse eller en del av en bestämmelse i Användarvillkoren är overkställbar ska den fortsätta gälla i största möjliga utsträckning så att syftet med avtalet uppnås. Övriga delar av Användarvillkoren ska ha fortsatt full verkan. Användarvillkoren regleras av lagstiftningen i delstaten Washington i USA, med undantag för dess lagvalsprinciper, såsom den tillämpas för avtal som upprättas och helt och hållet verkställs i delstaten Washington av boende där. Parterna samtycker oåterkalleligen till att de statliga och federala domstolarna i delstaten Washington i USA har exklusiv domsrätt över alla tvister hänförliga till Användarvillkoren angående dina eventuella skadeståndsanspråk mot Pokémon samt icke-exklusiv domsrätt i fråga om Pokémons eventuella skadeståndsanspråk mot dig. Du lyder under jurisdiktionen i Washington och godkänner delgivning via brev i den stat där ditt kontor är beläget enligt dina uppgifter till Pokémon. PARTERNA AVSÄGER SIG HÄRMED RÄTTEN ATT PRÖVAS AV EN JURY. Du godkänner att denna bestämmelse ska gälla efter att detta Avtal har sagts upp eller upphört att gälla.

Tillbaka till början