Vilkår for anvendelse

Seneste opdatering: 11. januar 2010


Vilkår for anvendelse.
LÆS FØLGENDE VILKÅR FOR ANVENDELSE OMHYGGELIGT, FØR DE BRUGER DETTE WEBSTED.

Læs og gennemgå følgende vilkår for anvendelse omhyggeligt, før De besøger eller bruger dette websted. Ved at besøge eller bruge dette websted bekræfter og accepterer De at have læst, forstået og accepteret vilkårene for anvendelse. Hvis De ikke accepterer disse vilkår og betingelser, må De ikke besøge eller bruge webstedet. Vi opdaterer og redigerer jævnligt vilkårene for anvendelse. Hvis De fortsætter med at bruge http://www.pokemon.com, efter at vi har offentliggjort ændringer af vilkårene, betyder det, at De har accepteret ændringerne. Navnet "Pokémon" henviser til The Pokémon Company International, Inc. og dennes moderselskab (The Pokémon Company) samt alle respektive datterselskaber.


DETTE ER EN AFTALE
Følgende udgør vilkårene for en juridisk aftale mellem Dem og The Pokémon Company International, Inc. Ved at få adgang til og/eller anvende webstedet http://www.pokemon.com, herunder eventuelle underordnede websteder, som er tilgængelige via startsiden ("Webstedet") bekræfter De at have læst og accepterer at være bundet af denne aftale. Hvis De giver Deres samtykke til oprettelse af en konto til en mindreårig, accepterer De ligeledes, at den mindreårige er bundet af nærværende aftale. Hvis De ikke accepterer disse vilkår, må De ikke bruge webstedet eller give andre lov til at bruge det.


INDHOLD
BEGRÆNSNINGER FOR BRUG AF MATERIALER
Alt det materiale, som findes på dette websted, er Pokémon's eller dennes affilierede selskabers eller licensgiveres ophavsretligt beskyttede ejendom, medmindre andet er angivet. Alle varemærker, tjenestemærker og handelsnavne ejes af Pokémon eller dennes affilierede selskaber og licensgivere, medmindre andet er angivet. Intet materiale fra webstedet eller et andet internetsted, som ejes, drives, er givet i licens eller kontrolleres af Pokémon, må kopieres, reproduceres, genudgives, uploades, offentliggøres, overføres eller distribueres på nogen måde uden vores forudgående skriftlige samtykke. De må dog downloade én kopi af materialet på en enkelt computer til Deres personlige, ikke-kommercielle hjemmebrug, forudsat at De opbevarer alle meddelelser om copyright og andre meddelelser om ejendomsret; der må ikke foretages ændringer af materialet; De må ikke bruge materialet på en måde, der antyder en tilknytning til nogen af vores produkter, tjenester eller mærker; De må ikke downloade store mængder materiale til en database uanset årsagen hertil.


IMMATERIELLE RETTIGHEDER
Alt indhold på webstedet, herunder artikler, kunstneriske arbejder, skærmbilleder, grafik, logoer, digitale overførsler og andre filer, ejes af Pokémon eller dennes affilierede selskaber eller licensgivere, medmindre andet er angivet, og er beskyttet af USA's og internationale love om ejendomsret og varemærker samt andre love vedrørende immaterielle rettigheder. Varemærker og ophavsrettigheder for tredjepartsspil og -figurer ejes af de virksomheder, der markedsfører eller giver disse produkter i licens. Intet indhold på dette websted, herunder artikler, kunstneriske arbejder, skærmbilleder, grafik, logoer, digitale overførsler og andre filer, må bruges på andre websteder, i udgivelser, i offentlige forestillinger, i forbindelse med andre produkter eller tjenester, som ikke ejes af Pokémon, på en måde, som er tilbøjelig til at skabe forvirring blandt kunder, på en måde, der nedvurderer eller giver Pokémon et dårligt omdømme, eller på en måde, der på anden måde udnytter Pokémon's immaterielle rettigheder til kommercielle formål eller på anden måde krænker dem. Pokémon giver ikke personer tilladelse til at anvende indholdet på dette websted. Da vi modtager tusindvis af den slags henvendelser, er det vores politik at afvise brugen af vores varemærker og ophavsrettigheder. De finder oplysninger om påstande om krænkelse af ophavsrettigheder ved at klikke her. De bekræfter og accepterer, at De ikke har ejendomsretten eller andre rettigheder til noget indhold på webstedet, herunder men ikke begrænset til indhold, som De måtte have oprettet eller udviklet, herunder trænerbilleder, skærmbillednavne og spilpoint. Trænerpoletter har ikke nogen kontantværdi eller anden værdi, og De accepterer, at Pokémon til enhver tid og uden forudgående varsel kan ændre det antal trænerpoletter, der kræves for at opnå et element på webstedet, eller ændre det antal trænerpoletter, som er tilgængeligt for Dem.


Hvis De mener, at en del af dette websted krænker Deres ophavsrettigheder og ønsker at indgive en klage om krænkelse af ophavsrettigheder mod os, skal De sende en skriftlig meddelelse, der i alt væsentligt indeholder følgende (rådfør Dem med Deres juridiske rådgiver, eller se Afsnit 512(c)(3) i Digital Millennium Copyright Act for at kontrollere, hvad en sådan meddelelse skal indeholde):
i. En fysisk eller elektronisk signatur for en person, der er bemyndiget til at handle på vegne af ejeren af en eksklusiv rettighed, som angiveligt er krænket.
ii. Identifikation af det ophavsretligt beskyttede arbejde, som angiveligt er krænket, eller, hvis flere ophavsretligt beskyttede arbejder på et enkelt onlinested er dækket af en enkelt meddelelse, en repræsentativ liste over disse arbejder på det pågældende websted.
iii. Identifikation af det materiale, som hævdes at være krænkende eller at være genstand for krænkende aktivitet, og som skal fjernes, eller til hvilket adgang skal deaktiveres, samt oplysninger, der er rimeligt tilstrækkelige til at gøre det muligt for tjenesteudbyderen at finde materialet. Den bedste måde at hjælpe os med hurtigt at finde indholdet er ved at angive webadresser i brødteksten i en e-mail.
iv. Oplysninger, som er rimeligt tilstrækkelige til, at tjenesteudbyderen kan kontakte den part, som har indsendt klagen, f.eks. adresse, telefonnummer og eventuelt e-mail-adresse, hvor den part, der har indsendt klagen, kan kontaktes.
v. En erklæring om, at den part, som har indsendt klagen, er i god tro med hensyn til, at indehaveren af ejendomsretten, dennes agent eller loven ikke har givet tilladelse til, at materialet kan anvendes på den måde, som det ifølge klagen hævdes, at det bliver brugt.
vi. En erklæring om, at oplysningerne i meddelelsen er nøjagtige, og under straf for falsk vidneudsagn, at den part, der indgiver klagen, er bemyndiget til at handle på vegne af ejeren af den eksklusive rettighed, som angiveligt er krænket.
Vi accepterer meddelelser via e-mail på legalnotices@pokemon.com eller via postforsendelse til følgende adresse:
Att.: General Counsel
The Pokémon Company International, Inc.
333 108th Ave. NE, 19th Floor
Bellevue WA 98004 USA.


SAMMENKÆDNING
Pokémon tillader eller tolererer ikke links til deres websted, sider, materialer eller oplysninger uden forudgående inspektion, evaluering og skriftligt samtykke fra Pokémon's side. Hverken Pokémon eller nogen af dennes affilierede selskaber eller deres respektive agenter, direktører, medarbejdere, informationsudbydere, licenstagere, licensgivere, funktionærer og/eller affilierede selskaber kan blive holdt ansvarlig for at vedligeholde materiale, der henvises til på et andet websted, og påtager sig intet ansvar for det pågældende websted eller nærværende websted i denne forbindelse. Pokémon er ikke ansvarlig for indhold på et websted, der drives af en tredjepart, herunder indhold på et websted, der drives af en distributør, der har links til dette websted med Pokémon's samtykke.


BRUGERENS FORPLIGTELSER
I forbindelse med brugen af webstedet skal De overholde alle gældende love og juridiske forpligtelser, herunder dem, der vedrører områder som f.eks. æreskrænkelse, bagvaskelse, injurier, erhvervsmæssig æreskrænkelse, nedsættende tale om produkter, chikane, krænkelse af privatlivets fred, skadevoldende handling, uanstændighed, usømmelighed samt krænkelse af ejendomsrettigheder eller varemærker. De materialer og oplysninger, der findes på webstedet, kan omfatte immaterielle rettigheder, som er beskyttet i henhold til lovene om ophavsret, varemærker og andre immaterielle rettigheder i USA og/eller andre lande. Sådanne love vedrørende immaterielle rettigheder forbyder normalt uautoriseret reproduktion, distribution eller udstilling af al tekst, fotografiske og grafiske (kunstneriske og elektroniske) billeder, musik, lydprøver og andet beskyttet materiale. Overtrædelse af gældende love vedrørende immaterielle rettigheder kan medføre civile og/eller strafferetlige søgsmål og straffe.


FREMSENDELSER
Hvis De sender meddelelser eller materialer til webstedet via elektronisk post eller på anden måde, herunder kommentarer, data, spørgsmål, forslag og lignende, bliver alle sådanne meddelelser anset for og behandlet som ikke-fortrolige og ikke ophavsretligt beskyttede. Derfor opgiver De ethvert krav om, at brugen af denne type materiale krænker Deres rettigheder, herunder moralske rettigheder, rettigheder vedrørende beskyttelse af privatlivets fred, ejendomsrettigheder, rettigheder i forbindelse med offentliggørelse, rettigheder vedrørende opkrævning af betaling for materiale eller idéer eller andre rettigheder, herunder retten til at godkende den måde, hvorpå Pokémon anvender denne type materiale.
Ved at sende oplysninger til webstedet giver De Pokémon og dennes efterfølgere og befuldmægtigede en stedsevarende, royalty-fri, verdensomspændende licens til at bruge, overføre, kopiere og vise sådanne oplysninger på ethvert medie, der er kendt på nuværende tidspunkt, eller som senere vil blive udviklet, og De erklærer, at De har alle de nødvendige rettigheder i et sådant indlæg. Der kræves ingen modydelser eller kompensation for materialer eller oplysninger (herunder men ikke begrænset til kreative, økonomiske, forretningsmæssige, kommercielle oplysninger osv.), der indsendes på nogen måde.
Regler for chatrum, BBS'er og andet brugerleveret materiale
Dette websted indeholder muligvis et område, hvor De kan "chatte" eller overføre og hente materiale. Hvis De bruger disse områder, accepterer De, at De via dette websted ikke må offentliggøre, sende, overføre, uploade eller på anden måde offentliggøre materiale, der (1) forstyrrer andres brug af webstedet, (2) på nogen måde indeholder fornærmende ord, er ulovligt, usømmeligt, sjofelt, krænkende eller truende, (3) opfordrer andre til at bryde loven, (4) overtræder andres ophavs- eller ejendomsrettigheder, (5) krænker privatlivets fred for en anden bruger, (6) indeholder virus eller andre skadelige komponenter eller (7) indeholder usande eller vildledende beskrivelser af kendsgerninger eller af materialets eller meddelelsens oprindelse. De accepterer at overholde alle yderligere vilkår, der henvises til på dette websted.


Ansvar for brugerens materiale
Det er forbudt at offentliggøre eller overføre æreskrænkende, injurierende, sjofelt, pornografisk, blasfemisk, truende eller ulovligt materiale eller materiale, som kan udgøre eller anspore til adfærd, som anses for at være en lovovertrædelse eller medføre et erstatningskrav eller på anden måde overtræder loven. Selv om Pokémon måske af og til overvåger eller gennemgår BBS'er, chatrum, diskussioner, indlæg, transmissioner og lignende på webstedet, er Pokémon ikke forpligtet til at gøre det og påtager sig ingen erstatningsforpligtelser eller -ansvar som følge af indholdet af en sådan kommunikation eller for nogen æreskrænkelse, fejl, unøjagtigheder, injurier, sjofelheder eller blasfemi, som en sådan kommunikation måtte indeholde. Pokémon kan ændre, redigere eller fjerne brugermateriale eller kommunikation, der er ulovlig, usømmelig, sjofel eller krænkende, eller som på nogen måde overtræder Pokémon's politikker. Pokémon vil samarbejde med alle retshåndhævende myndigheder og rette sig efter alle retskendelser, der pålægger eller anmoder Pokémon om at afsløre identiteten på enhver, der offentliggør sådanne materialer.


Overført materiale
Internetoverførsler er aldrig helt fortrolige eller sikre. De er bekendt med, at alle meddelelser og oplysninger, De sender til dette websted, kan læses eller opsnappes af andre, medmindre der er en særlig bemærkning om, at en bestemt meddelelse (f.eks. kreditkortoplysninger) er krypteret (sendt i kodet format). Hvis De sender en meddelelse til Pokémon, indebærer det ikke, at Pokémon eller nogen af dennes affilierede selskaber eller deres respektive agenter, direktører, medarbejdere, informationsudbydere, licenstagere, licensgivere, funktionærer og/eller affilierede selskaber har et særligt ansvar over for dig.


Konkurrencer; lodtrækninger
Dette websted kan henvise til konkurrencer, lodtrækninger eller lignende arrangementer (herunder uden begrænsning organiserede Pokémon-mesterskaber), som tilbyder præmier eller kræver, at De indsender materiale eller oplysninger om Dem selv. Alle konkurrencer, lodtrækninger eller lignende begivenheder har sine egne regler, som De skal læse og acceptere, før De kan deltage.


Politik om beskyttelse af personlige oplysninger
I henhold til politikken om beskyttelse af personlige oplysninger for dette websted kan vi over for tredjeparter afsløre visse oplysninger i de data, De angiver, når De tilmelder Dem dette websted, samt andre data. Vores politik om beskyttelse af personlige oplysninger gælder kun for personlige oplysninger. De erklærer Dem indforstået med og accepterer vores politik om beskyttelse af personlige oplysninger. De finder yderligere oplysninger i vores Politik om beskyttelse af personlige oplysninger.
En særlig bemærkning om beskyttelse af personlige oplysninger og børn online Forældre ønsker måske, at deres børn skal have adgang til dette websted. De kan oprette en konto online via den almindelige fremgangsmåde, hvor der bliver anmodet om Deres tilladelse, hvor det er relevant. Pokémon mener, at forældre bør være lige så omhyggelige med at overvåge deres børn onlineaktiviteter, som de overvåger deres aktiviteter i den "virkelige verden".


Registrering; suspendering af konto
Hvis De vælger at registrere for at bruge dette websted eller for at deltage i lodtrækninger eller andre konkurrencer, accepterer De at: (1) angive sande, præcise, opdaterede og fuldstændige oplysninger om Dem selv, som De bliver bedt om i webstedets registreringsformular (disse oplysninger benævnes "Registreringsdata"), og (2) vedligeholde og holde registreringsdataene opdateret, så de til enhver tid er nøjagtige. Pokémon har ret til at suspendere eller bringe Deres konto til ophør og nægte Dem enhver nuværende eller fremtidig brug af webstedet (eller dele heraf), hvis De angiver oplysninger, der er usande, unøjagtige eller ufuldstændige, eller hvis Pokémon efter eget skøn har mistanke om, at der er grund til at tro, at dette er tilfældet, eller hvis Pokémon efter eget skøn beslutter, at en sådan suspendering eller et sådant ophør sker med henblik på at opretholde et ærligt, sundt og sikkert miljø for organiseret Pokémon-spil og andre deltagere i organiseret Pokémon-spil.


ANSVARSFRASKRIVELSE
DETTE WEBSTED OG ALT INDHOLD PÅ DET LEVERES, "SOM DET ER OG FOREFINDES", UDEN GARANTIER AF NOGEN ART, HVERKEN UDTRYKKELIGE ELLER UNDERFORSTÅEDE, HERUNDER, UDEN BEGRÆNSNING, GARANTIER FOR EJENDOMSRET ELLER UNDERFORSTÅEDE GARANTIER FOR SALGBARHED ELLER EGNETHED TIL ET BESTEMT FORMÅL. VED AT ANVENDE WEBSTEDET ERKLÆRER DE DEM INDFORSTÅET MED, AT DETTE SKER FOR EGEN RISIKO, AT DE PÅTAGER DEM DET FULDE ANSVAR FOR ALLE OMKOSTNINGER I FORBINDELSE MED AL NØDVENDIG SERVICE ELLER ALLE NØDVENDIGE REPARATIONER AF UDSTYR, DE ANVENDER I FORBINDELSE MED BRUGEN AF WEBSTEDET, OG AT HVERKEN POKÉMON ELLER DENNES AFFILIEREDE SELSKABER ELLER DERES RESPEKTIVE AGENTER, DIREKTØRER, MEDARBEJDERE, INFORMATIONSLEVERANDØRER, LICENSTAGERE, LICENSGIVERE, FUNKTIONÆRER OG/ELLER AFFILIEREDE SELSKABER KAN GØRES ANSVARLIGE FOR SKADER AF NOGEN ART I FORBINDELSE MED DERES ANVENDELSE AF DETTE WEBSTED.
VED AT ANVENDE WEBSTEDET ERKLÆRER DE DEM INDFORSTÅET MED, AT DETTE SKER FOR EGEN RISIKO, AT DE PÅTAGER DEM DET FULDE ANSVAR FOR ALLE OMKOSTNINGER I FORBINDELSE MED AL NØDVENDIG SERVICE ELLER ALLE NØDVENDIGE REPARATIONER AF UDSTYR, DE ANVENDER I FORBINDELSE MED BRUGEN AF WEBSTEDET, OG AT HVERKEN POKÉMON ELLER DENNES AFFILIEREDE SELSKABER ELLER DERES RESPEKTIVE AGENTER, DIREKTØRER, MEDARBEJDERE, INFORMATIONSLEVERANDØRER, LICENSTAGERE, LICENSGIVERE, FUNKTIONÆRER OG/ELLER AFFILIEREDE SELSKABER KAN GØRES ANSVARLIGE FOR SKADER AF NOGEN ART I FORBINDELSE MED DERES ANVENDELSE AF DETTE WEBSTED. I NOGLE STATER ER FRASKRIVELSE ELLER BEGRÆNSNING AF ANSVAR FOR FØLGESKADER ELLER HÆNDELIGE SKADER IKKE TILLADT. DERFOR GÆLDER OVENSTÅENDE BEGRÆNSNING ELLER FRASKRIVELSE MULIGVIS IKKE FOR DIG. POKÉMON OG DENNES AFFILIEREDE SELSKABER OG DERES RESPEKTIVE AGENTER, DIREKTØRER, MEDARBEJDERE, INFORMATIONSUDBYDERE, LICENSTAGERE, LICENSGIVERE, FUNKTIONÆRER OG/ELLER AFFILIEREDE SELSKABER KAN UNDER INGEN OMSTÆNDIGHEDER GØRES ERSTATNINGSPLIGTIG FOR SKADER, TAB ELLER SØGSMÅL (I HENHOLD TIL KONTRAKT ELLER I FORBINDELSE MED SKADEVOLDENDE HANDLING, HERUNDER, MEN IKKE BEGRÆNSET TIL, FORSØMMELIGHED ELLER ANDET) FOR MERE END 100,00 US$.
Pokémon's ret til at ændre disse vilkår for anvendelse eller indholdet på webstedet
Pokémon kan til enhver tid og uden varsel tilføje, ændre eller fjerne dele af nærværende vilkår for anvendelse. Alle ændringer til nærværende vilkår for anvendelse og alle vilkår, som offentliggøres på webstedet, træder i kraft det øjeblik, de offentliggøres. Hvis De fortsætter med at anvende webstedet, efter at ændringerne er offentliggjort, betyder det, at De accepterer de pågældende ændringer. Pokémon kan til enhver tid og uden varsel og ansvar tilføje, ændre, afbryde, fjerne eller suspendere andet indhold, som er offentliggjort på webstedet, herunder funktioner og produktspecifikationer, der er beskrevet eller afbildet på webstedet, midlertidigt eller permanent.
Skadesløsholdelse
De erklærer Dem indforstået med at skadesløsholde, forsvare og yde erstatning til Pokémon og dennes affilierede selskaber og deres respektive agenter, direktører, medarbejdere, informationsudbydere, licenstagere, licensgivere, funktionærer og/eller affilierede selskaber (samlet benævnt "skadesløsholdte parter") for og mod enhver erstatningsforpligtelse og alle omkostninger (herunder, uden begrænsning, salærer og omkostninger til advokat), som de skadesløsholdte parter har pådraget sig i forbindelse med krav, der er fremsat som resultat af Deres misligholdelse af nærværende vilkår for anvendelse eller ovennævnte erklæringer, garantier og kontraktbestemmelser. De vil samarbejde i det omfang, som det med rimelighed kan kræves, i forsvaret mod eventuelle krav. Pokémon forbeholder sig ret til, for egen regning, at påtage sig hele forsvaret og kontrollen i en sag, som De ellers er erstatningspligtig for, og De må under ingen omstændigheder acceptere en afgørelse af en sag uden Pokémon's skriftlige samtykke.


Generelle bestemmelser
Nærværende vilkår for anvendelse og eventuelle yderligere vilkår, som er offentliggjort på webstedet, udgør tilsammen hele aftalen mellem Pokémon og Dem, hvad angår Deres anvendelse af webstedet. Ethvert søgsmål, som De måtte ønske at anlægge angående Deres anvendelse af webstedet, skal være anlagt inden ét (1) år, efter at kravet eller årsagen til søgsmålet er opstået. Såfremt en kompetent domstol anser en bestemmelse i nærværende vilkår for anvendelse eller dele deraf for at være uden retskraft, skal den pågældende bestemmelse håndhæves i det omfang, det er tilladt, i henhold til nærværende aftales hensigt, og de øvrige vilkår for anvendelse skal fortsat gælde fuldt ud. Nærværende vilkår for anvendelse er underlagt og fortolkes i henhold til lovene i staten Washington, idet der ses bort fra de lovbestemmelser, der gælder for aftaler, der eksekveres af borgere i Washington og udelukkende opfyldes i staten Washington, og De anerkender den kompetence, der udøves af domstolene i Washington. Parterne erklærer sig uigenkaldeligt indforstået med, at de statslige og forbundsstatslige domstole i staten Washington, USA, har enekompetence, hvad angår enhver tvist, der måtte opstå som følge af eller i forbindelse med nærværende vilkår for anvendelse med hensyn til ethvert erstatningskrav, som De måtte anlægge mod TPCi, og har ikke-eksklusiv kompetence med hensyn til ethvert erstatningskrav, som TPCi måtte anlægge mod Dem. De anerkender den kompetence, der udøves af domstolene i Washington, og erklærer Dem indforstået med at acceptere forkyndelse af sagsdokumenter pr. post i den stat, hvor Deres kontor har adresse i henhold til de oplysninger, De har givet TPCi. PARTERNE GIVER HERMED AFKALD PÅ DOMSFORHANDLING MED JURY. De erklærer Dem indforstået med, at denne bestemmelse skal gælde, efter at nærværende aftale er ophørt eller udløbet.


Vilkår for anvendelse af Pokémon Global Link.
10. oktober 2013
LÆS FØLGENDE VILKÅR FOR ANVENDELSE OMHYGGELIGT, FØR DE BRUGER DETTE WEBSTED.
Læs og gennemgå følgende vilkår for anvendelse omhyggeligt, før De besøger eller bruger dette websted. Ved at få adgang til og anvende dette websted bekræfter og accepterer De at have læst, forstået og accepteret vilkårene for anvendelse. Hvis De ikke accepterer disse vilkår og betingelser, må De ikke besøge eller bruge webstedet. Vi opdaterer og redigerer jævnligt vilkårene for anvendelse. Deres fortsatte brug af http://www.pokemon-gl.com, efter at eventuelle ændringer er blevet offentliggjort, er et bevis på, at De har accepteret de pågældende ændringer. Navnet "Pokémon" henviser til The Pokémon Company International, Inc. og dennes moderselskab (The Pokémon Company) samt alle respektive datterselskaber.

DETTE ER EN AFTALE
Følgende udgør vilkårene for en juridisk aftale mellem Dem og The Pokémon Company International, Inc. Ved at få adgang til og/eller anvende webstedet http://www.pokemon-gl.com, herunder http://www.pokemon.com og eventuelle underordnede websteder, som er tilgængelige via startsiden ("Webstedet") bekræfter De at have læst og accepterer at være bundet af denne aftale. Hvis De giver Deres samtykke til oprettelse af en konto til en mindreårig, accepterer De ligeledes, at den mindreårige er bundet af nærværende aftale. Hvis De ikke accepterer disse vilkår, må De ikke bruge webstedet eller give andre lov til at bruge det.

INDHOLD
Begrænsninger for brug af materialer
Alt det materiale, som findes på dette websted, er Pokémon's eller dennes affilierede selskabers eller licensgiveres ophavsretligt beskyttede ejendom, medmindre andet er angivet. Alle varemærker, tjenestemærker og handelsnavne ejes af Pokémon eller dennes affilierede selskaber og licensgivere, medmindre andet er angivet. Intet materiale fra webstedet eller et andet websted på internettet, som ejes, drives, gives i licens eller kontrolleres af Pokémon, må kopieres, reproduceres, genudgives, uploades, videresendes, overføres eller distribueres på nogen måde uden forudgående skriftligt samtykke fra Pokémon. De må dog downloade én kopi af materialet på en enkelt computer udelukkende til personlig, ikke-kommerciel privat brug, på betingelse af at De opbevarer alle meddelelser om copyright og andre meddelelser om ejendomsret, at der ikke foretages ændringer af materialerne, at De ikke anvender materialerne på en måde, der antyder en tilknytning til vores produkter, tjenesteydelser eller varemærker, og at De ikke downloader store mængder materiale til en database, uanset hvad årsagen hertil måtte være.

Immaterielle rettigheder
Alt indhold på webstedet, herunder artikler, kunstneriske arbejder, skærmbilleder, grafik, logoer, digitale overførsler og andre filer, ejes af Pokémon eller dennes affilierede selskaber eller licensgivere, medmindre andet er angivet, og er beskyttet af USA's og internationale love om ejendomsret og varemærker samt andre love vedrørende immaterialret. Varemærker og ejendomsretten til tredjepartsspil og -figurer tilfalder de virksomheder, der markedsfører eller giver disse produkter i licens. Intet indhold på webstedet, herunder artikler, kunstneriske arbejder, skærmbilleder, grafik, logoer, digitale overførsler og andre filer, må bruges på andre websteder, i udgivelser, i offentlige forestillinger, i forbindelse med andre produkter eller tjenesteydelser, som ikke ejes af Pokémon, på en måde, som er tilbøjelig til at skabe forvirring blandt kunder, på en måde, der nedvurderer eller giver Pokémon et dårligt omdømme, eller på en måde, der på anden måde udnytter Pokémon's immaterielle rettigheder til kommercielle formål eller på anden måde krænker dem. Pokémon giver ikke personer tilladelse til at anvende indholdet på dette websted. Da vi modtager tusindvis af den slags henvendelser, er det vores politik at afvise brugen af vores varemærker og ophavsrettigheder. De finder oplysninger om påstande om krænkelse af ophavsrettigheder ved at klikke her. De bekræfter og accepterer, at De ikke har nogen ejendomsret eller andre rettigheder til indhold på webstedet, herunder men ikke begrænset til indhold, som De har oprettet eller udviklet, herunder trænerbilleder, navne på skærmbilleder, kælenavne, spilresultater og meddelelser og materialer, som er sendt til andre brugere via webstedet. Trænerpoletter og spilpoint har ikke nogen kontantværdi eller anden værdi, og De accepterer, at Pokémon til enhver tid og uden forudgående varsel kan ændre det antal trænerpoletter og spilpoint, der kræves for at opnå et element på webstedet, eller ændre det antal trænerpoletter og spilpoint, som er tilgængeligt for Dem.

Hvis De mener, at en del af dette websted krænker Deres ejendomsret, og De ønsker at indgive en klage over krænkelse af Deres ejendomsret til Pokémon, skal De sende en skriftlig meddelelse i alt væsentligt indeholdende følgende [rådfør Dem med deres juridiske rådgiver, eller se afsnit 512(c)(3) i Digital Millennium Copyright Act for at kontrollere, hvad en sådan meddelelse skal indeholde]:

i. En fysisk eller elektronisk signatur for en person, der er bemyndiget til at handle på vegne af ejeren af en eksklusiv rettighed, som angiveligt er krænket.
ii. Identifikation af det ophavsretligt beskyttede arbejde, som angiveligt er krænket, eller, hvis flere ophavsretligt beskyttede arbejder på et enkelt onlinested er dækket af en enkelt meddelelse, en repræsentativ liste over disse arbejder på det pågældende websted.
iii. Identifikation af det materiale, som hævdes at være krænkende eller at være genstand for krænkende aktivitet, og som skal fjernes, eller til hvilket adgang skal deaktiveres, samt oplysninger, der er rimeligt tilstrækkelige til at gøre det muligt for tjenesteudbyderen at finde materialet. Hvis De angiver webadresser i e-mailens brødtekst, kan indholdet hurtigt findes.
iv. Oplysninger, som er rimeligt tilstrækkelige til, at tjenesteudbyderen kan kontakte den part, som har indsendt klagen, f.eks. adresse, telefonnummer og eventuelt e-mail-adresse, hvor den part, der har indsendt klagen, kan kontaktes.
v. En erklæring om, at den part, som har indsendt klagen, er i god tro med hensyn til, at indehaveren af ejendomsretten, dennes agent eller loven ikke har givet tilladelse til, at materialet kan anvendes på den måde, som det ifølge klagen hævdes, at det bliver brugt.
vi. En erklæring om, at oplysningerne i meddelelsen er nøjagtige, og under straf for falsk vidneudsagn, at den part, der indgiver klagen, er bemyndiget til at handle på vegne af ejeren af den eksklusive rettighed, som angiveligt er krænket.
Pokémon accepterer at modtage meddelelser via e-mail til legalnotices@pokemon.com eller postforsendelse til følgende adresse:
Att.: General Counsel
The Pokémon Company International, Inc.
333 108th Ave. NE, 19th Floor
Bellevue, WA 98004 USA


Sammenkædning
Hverken Pokémon eller nogen af dennes affilierede selskaber eller deres respektive agenter, direktører, medarbejdere, informationsudbydere, licenstagere, licensgivere og/eller funktionærer er ansvarlige for at vedligeholde materiale, der henvises til fra andre websteder, og stiller ingen garantier for det pågældende websted eller nærværende websted i denne forbindelse. Pokémon er ikke ansvarlig for indhold på et websted, der drives af en tredjepart, herunder indhold på et websted, der drives af en distributør, der har links til dette websted med Pokémon's samtykke.


Brugerens forpligtelser
I forbindelse med brugen af webstedet skal De overholde alle gældende love og juridiske forpligtelser, herunder dem, der vedrører områder som f.eks. æreskrænkelse, bagvaskelse, injurier, erhvervsmæssig æreskrænkelse, nedsættende tale om produkter, chikane, krænkelse af privatlivets fred, skadevoldende handling, uanstændighed, usømmelighed samt krænkelse af ejendomsrettigheder eller varemærker. Materialerne og oplysningerne på webstedet kan omfatte immaterielle rettigheder, som er beskyttet i henhold til lovene om ophavsret, varemærker og andre immaterielle rettigheder i USA og/eller andre lande. Sådanne love vedrørende immaterialret forbyder generelt uautoriseret reproduktion, distribution eller udstilling af al tekst, fotos og grafiske (kunstneriske og elektroniske) billeder, musik, lydprøver og andre beskyttede materialer. Overtrædelse af gældende love vedrørende immaterielle rettigheder kan medføre civile og/eller strafferetlige søgsmål og straffe.


Fremsendelser
Hvis De sender meddelelser eller materialer til webstedet via elektronisk post eller på anden måde, herunder kommentarer, data, spørgsmål og lignende, bliver alle sådanne meddelelser anset for og behandlet som ikke-fortrolige og ikke ophavsretligt beskyttede. De opgiver således alle påstande om, at brugen af sådanne materialer overtræder Deres rettigheder, herunder moralske rettigheder, rettigheder til privatlivets fred, ejendomsrettigheder, rettigheder i forbindelse med offentliggørelse, rettigheder til materialer eller idéer eller andre rettigheder, herunder retten til at godkende den måde, hvorpå Pokémon bruger sådanne materialer.
Ved at sende oplysninger til webstedet giver De Pokémon og dennes efterfølgere og befuldmægtigede en stedsevarende, royalty-fri, verdensomspændende licens til at bruge, overføre, kopiere og vise sådanne oplysninger i ethvert medie, som kendes nu eller bliver udviklet i fremtiden, og De erklærer, at De har alle de nødvendige rettigheder i sådanne meddelelser. Der kræves ingen modydelser eller kompensation for materialer eller oplysninger (herunder men ikke begrænset til kreative, økonomiske, forretningsmæssige og kommercielle oplysninger osv.), der indsendes på nogen måde.
Regler for chatrum, meddelelser, BBS'er og andet brugerleveret materiale
Webstedet indeholder muligvis et område, hvor De kan "chatte", sende meddelelser eller overføre og hente materiale. Hvis De bruger disse områder, accepterer De, at De via webstedet ikke må offentliggøre, sende, overføre, uploade eller på anden måde offentliggøre materiale, der (1) forstyrrer andres brug af webstedet, (2) der på nogen måde indeholder fornærmende ord, er ulovligt, usømmeligt, sjofelt, krænkende eller truende, (3) opfordrer andre til at bryde loven, (4) overtræder andres ophavs- eller ejendomsret, (5) krænker privatlivets fred for en anden bruger, (6) indeholder virus eller andre skadelige komponenter eller (7) indeholder usande eller vildledende beskrivelser af kendsgerninger eller materialets eller meddelelsens oprindelse. De accepterer at overholde alle yderligere vilkår, der henvises til på webstedet.


Ansvar for brugerens materiale
Det er forbudt at offentliggøre eller overføre æreskrænkende, injurierende, sjofelt, pornografisk, blasfemisk, truende eller ulovligt materiale eller materiale, som kan udgøre eller anspore til adfærd, som anses for at være en lovovertrædelse, medføre erstatningskrav eller på anden måde overtræder loven. Selv om Pokémon jævnligt overvåger eller gennemgår BBS'er, chatrum, meddelelser, diskussioner, indlæg, transmissioner og lignende på webstedet, er Pokémon ikke forpligtet til at gøre det og påtager sig ingen erstatningsforpligtelser eller -ansvar for indholdet af en sådan kommunikation eller for nogen æreskrænkelser, fejl, unøjagtigheder, injurier, sjofelheder eller blasfemi, som måtte være indeholdt i en sådan kommunikation. Pokémon kan ændre, redigere eller fjerne brugermateriale eller kommunikation, der er ulovlig, usømmelig, sjofel eller krænkende, eller som på nogen måde overtræder Pokémon's politikker. Pokémon vil samarbejde med alle retshåndhævende myndigheder og rette sig efter alle retskendelser, der pålægger eller anmoder Pokémon om at afsløre identiteten på enhver, der offentliggør sådanne materialer.


Overført materiale
Internetoverførsler er aldrig helt fortrolige eller sikre. De er bekendt med, at alle meddelelser og oplysninger, De sender til webstedet, kan læses eller opsnappes af andre, medmindre der er en særlig bemærkning om, at en bestemt meddelelse (f.eks. kreditkortoplysninger) er krypteret (sendt i kodet format). Hvis De sender en meddelelse til Pokémon, indebærer det ikke, at Pokémon eller nogen af dennes affilierede selskaber eller deres respektive agenter, direktører, medarbejdere, informationsudbydere, licenstagere, licensgivere og/eller funktionærer har et særligt ansvar over for dig.


Konkurrencer eller lodtrækninger

Dette websted kan henvise til konkurrencer, lodtrækninger eller lignende arrangementer (herunder uden begrænsning Play! Pokémon-mesterskaber), som udlover præmier eller kræver, at De indsender materiale eller oplysninger om Dem selv. Alle konkurrencer, lodtrækninger eller lignende arrangementer har deres egne regler, som De skal læse og acceptere, før De kan deltage. Pokémon kan også efter eget valg være vært for konkurrencer og turneringer som førnævnte på dette websted, men hvor der ikke udloves præmier.


Politik om beskyttelse af personlige oplysninger
I henhold til politikken om beskyttelse af personlige oplysninger for dette websted kan vi over for tredjeparter afsløre visse oplysninger i de data, De angiver, når De tilmelder Dem dette websted, samt andre data. Vores politik om beskyttelse af personlige oplysninger gælder kun for personlige oplysninger. De erklærer Dem indforstået med og accepterer vores politik om beskyttelse af personlige oplysninger. De finder yderligere oplysninger i vores Politik om beskyttelse af personlige oplysninger.
En særlig bemærkning om beskyttelse af personlige oplysninger og børn online
Det kan være forældrenes ønske, at deres børn skal have adgang til webstedet. Børn kan oprette en konto online via den normale fremgangsmåde, hvor der bliver anmodet om forældrenes tilladelse, hvor det er relevant. Pokémon mener, at forældre bør administrere deres børns profilside, herunder indstillingerne for beskyttelse af personlige oplysninger, og overvåge børnenes onlineaktiviteter, lige som de overvåger deres aktiviteter i den "virkelige verden".


Registrering eller suspendering af konto
De skal oprette en konto til webstedet og www.pokemon.com for at deltage i bestemte arrangementer på webstedet. Hvis De vælger at registrere for at bruge webstedet eller for at deltage i lodtrækninger, andre konkurrencer eller lignende arrangementer, accepterer De at: (1) angive sande, præcise, aktuelle og fuldstændige oplysninger om Dem selv, som De bliver bedt om i webstedets registreringsformular (disse oplysninger benævnes "Registreringsdata"), (2) vedligeholde og holde registreringsdataene opdateret, så de til enhver tid er nøjagtige, og (3) ikke oprette mere end én konto på hvert websted. Pokémon har ret til at suspendere eller bringe Deres konto til ophør og nægte enhver nuværende eller fremtidig brug af webstedet (eller dele heraf), hvis De angiver oplysninger, der er usande, unøjagtige eller ufuldstændige, eller hvis De opretter mere end én konto, eller hvis Pokémon efter eget skøn mener, at der er grund til at tro, at dette er tilfældet, eller hvis Pokémon efter eget skøn beslutter, at en sådan suspendering eller et sådant ophør sker med henblik på at opretholde et ærligt, sundt og sikkert miljø for andre brugere eller for lodtrækninger, andre konkurrencer eller arrangementer.

NintendoTM-hardware og -software; Nintendo Network
De skal angive bestemte oplysninger, f.eks. id-nummer og/eller anvende Nintendo-hardware/software eller en Nintendo Network for at anvende bestemte funktioner på webstedet. Pokémon er ikke ansvarlig for fejl i denne hardware, software eller disse tjenesteydelser, herunder tab af spildata eller -point osv. De finder yderligere oplysninger på Nintendo's websted på www.nintendo.com.
ANSVARSFRASKRIVELSE
DETTE WEBSTED OG ALT INDHOLD PÅ DET LEVERES, "SOM DET ER OG FOREFINDES", UDEN GARANTIER AF NOGEN ART, HVERKEN UDTRYKKELIGE ELLER UNDERFORSTÅEDE, HERUNDER, UDEN BEGRÆNSNING, GARANTIER FOR EJENDOMSRET ELLER UNDERFORSTÅEDE GARANTIER FOR SALGBARHED ELLER EGNETHED TIL ET BESTEMT FORMÅL. VED AT ANVENDE WEBSTEDET ERKLÆRER DE DEM INDFORSTÅET MED, AT DET ER FOR EGEN RISIKO, AT DE PÅTAGER DEM DET FULDE ANSVAR FOR ALLE OMKOSTNINGER I FORBINDELSE MED AL NØDVENDIG SERVICE ELLER ALLE NØDVENDIGE REPARATIONER AF UDSTYR, DE ANVENDER I FORBINDELSE MED BRUGEN AF WEBSTEDET, OG AT HVERKEN POKÉMON ELLER DENNES AFFILIEREDE SELSKABER ELLER DERES RESPEKTIVE AGENTER, DIREKTØRER, MEDARBEJDERE, INFORMATIONSUDBYDERE, LICENSTAGERE, LICENSGIVERE OG/ELLER FUNKTIONÆRER KAN GØRES ANSVARLIGE FOR SKADER AF NOGEN ART I FORBINDELSE MED DERES ANVENDELSE AF WEBSTEDET.
VED AT ANVENDE WEBSTEDET ERKLÆRER DE DEM INDFORSTÅET MED, AT DET ER FOR EGEN RISIKO, AT DE PÅTAGER DEM DET FULDE ANSVAR FOR ALLE OMKOSTNINGER I FORBINDELSE MED AL NØDVENDIG SERVICE ELLER ALLE NØDVENDIGE REPARATIONER AF UDSTYR, DE ANVENDER I FORBINDELSE MED BRUGEN AF WEBSTEDET, OG AT HVERKEN POKÉMON ELLER DENNES AFFILIEREDE SELSKABER ELLER DERES RESPEKTIVE AGENTER, DIREKTØRER, MEDARBEJDERE, INFORMATIONSUDBYDERE, LICENSTAGERE, LICENSGIVERE OG/ELLER FUNKTIONÆRER KAN GØRES ANSVARLIGE FOR SKADER AF NOGEN ART I FORBINDELSE MED DERES ANVENDELSE AF WEBSTEDET. I NOGLE STATER ER FRASKRIVELSE ELLER BEGRÆNSNING AF ANSVAR FOR FØLGESKADER ELLER HÆNDELIGE SKADER IKKE TILLADT. DERFOR GÆLDER OVENSTÅENDE BEGRÆNSNING ELLER FRASKRIVELSE MULIGVIS IKKE FOR DIG. POKÉMON OG DENNES AFFILIEREDE SELSKABER OG DERES RESPEKTIVE AGENTER, DIREKTØRER, MEDARBEJDERE, INFORMATIONSUDBYDERE, LICENSTAGERE, LICENSGIVERE OG/ELLER FUNKTIONÆRER KAN UNDER INGEN OMSTÆNDIGHEDER GØRES ERSTATNINGSPLIGTIG FOR SKADER, TAB ELLER SØGSMÅL (I HENHOLD TIL KONTRAKT ELLER I FORBINDELSE MED SKADEVOLDENDE HANDLING, HERUNDER, MEN IKKE BEGRÆNSET TIL, FORSØMMELIGHED ELLER ANDET) FOR MERE END 100,00 US$.
Pokémon's ret til at ændre disse vilkår for anvendelse eller indholdet på webstedet
Pokémon kan til enhver tid og uden varsel tilføje, ændre eller fjerne dele af nærværende vilkår for anvendelse. Alle ændringer til nærværende vilkår for anvendelse og alle vilkår, som offentliggøres på webstedet, træder i kraft det øjeblik, de offentliggøres. Hvis De fortsætter med at anvende webstedet, efter at ændringerne er offentliggjort, er det et bevis for, at De accepterer de pågældende ændringer. Pokémon kan til enhver tid og uden varsel og ansvar tilføje, ændre, afbryde, fjerne eller suspendere andet indhold, som er offentliggjort på webstedet, herunder funktioner og produktspecifikationer, der er beskrevet eller afbildet på webstedet, midlertidigt eller permanent.
Skadesløsholdelse
De erklærer Dem indforstået med at skadesløsholde, forsvare og yde erstatning til Pokémon og dennes affilierede selskaber og deres respektive agenter, direktører, medarbejdere, informationsudbydere, licenstagere, licensgivere og/eller funktionærer (samlet benævnt "skadesløsholdte parter") for og mod enhver erstatningsforpligtelse og alle omkostninger (herunder, uden begrænsning, salærer og omkostninger til advokat), som de skadesløsholdte parter har pådraget sig i forbindelse med krav, der er fremsat som resultat af Deres misligholdelse af nærværende vilkår for anvendelse eller ovennævnte erklæringer, garantier og kontraktbestemmelser. De vil samarbejde i det omfang, som det med rimelighed kan kræves, i forsvaret mod eventuelle krav. Pokémon forbeholder sig ret til, for egen regning, at påtage sig hele forsvaret og kontrollen i en sag, som De ellers er erstatningspligtig for, og De må under ingen omstændigheder acceptere en afgørelse af en sag uden Pokémon's skriftlige samtykke.


Generelle bestemmelser
Nærværende vilkår for anvendelse og eventuelle yderligere vilkår, som er offentliggjort på webstedet, udgør tilsammen hele aftalen mellem Pokémon og Dem, hvad angår Deres anvendelse af webstedet. Ethvert søgsmål, som De måtte ønske at anlægge angående Deres anvendelse af webstedet, skal være anlagt inden ét (1) år, efter at kravet eller årsagen til søgsmålet er opstået. Såfremt en kompetent domstol anser en bestemmelse i nærværende vilkår for anvendelse eller dele deraf for at være uden retskraft, skal den pågældende bestemmelse håndhæves i det omfang, det er tilladt, i henhold til nærværende aftales hensigt, og de øvrige vilkår for anvendelse skal fortsat gælde fuldt ud. Nærværende vilkår for anvendelse er underlagt og fortolkes i henhold til lovene i staten Washington, USA, idet der ses bort fra de lovbestemmelser, der gælder for aftaler, der eksekveres af borgere i Washington og udelukkende opfyldes i staten Washington. Parterne erklærer sig uigenkaldeligt indforstået med, at de statslige og forbundsstatslige domstole i staten Washington har enekompetence, hvad angår enhver tvist, der måtte opstå som følge af eller i forbindelse med nærværende vilkår for anvendelse med hensyn til ethvert erstatningskrav, som De måtte anlægge mod Pokémon, og har ikke-eksklusiv kompetence med hensyn til ethvert erstatningskrav, som Pokémon måtte anlægge mod Dem. De anerkender den kompetence, der udøves af domstolene i Washington, og erklærer Dem indforstået med at acceptere forkyndelse af sagsdokumenter pr. post i den stat, hvor Deres kontor har adresse i henhold til de oplysninger, De har givet Pokémon. PARTERNE GIVER HERMED AFKALD PÅ DOMSFORHANDLING MED JURY. De erklærer Dem indforstået med, at denne bestemmelse skal gælde, efter at nærværende aftale er ophørt eller udløbet.

Tilbage til toppen